Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w perspektywie europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3GPS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w perspektywie europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł fakultatywny - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie (m.in. z wykorzystaniem teorii naukowych) różnych modeli funkcjonowania i realizowania pracy socjalnej w instytucjach europejskich, a także omówienie procesów ważnych dla pracy socjalne w kontekście europejskim

Zajęcia mają przygotować studentów do lepszego rozpoznawania ważnych procesów społecznych w kontekście europejskim oraz sposobów realizowania pracy socjalnej w instytucjach europejskich i prawnych zagadnień z tym związanych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 4_specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, praca socjalna

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw pracy socjalnej; powinien potrafić dokonać analizy świata otaczającego, a także rozumieć specyfikę dziedziny naukowej oraz dostrzegać powiązania pomiędzy pracą socjalna a innymi naukami społecznymi.

Liczba godzin: 15h wykładów,

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biełecka B., Marszowski R., Starzenie się społeczeństwa Europy Środkowej. Próba wskazania na determinanty i wyzwania, Katowice 2013

2. Chyłek E., ABC Unii Europejskiej dl pracowników socjalnych, Warszawa 2013

3. Dane ze strony: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

4. Dane ze strony:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

5. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Społeczny wymiar Strategii „Europa 2020” Sprawozdanie komitetu Ochrony socjalnej (2011)

6. Miruć A., Rola pracownika socjalnego w krajach systemu „common law”, Studia Prawnoustrojowe nr 20, 165-175, UWM, Olsztyn 2013

7. Poverty and social exclusion for senior citizens in EU – raport – Eurobarometr, TNS Qual+, 2011

8. Równe szanse dla dzieci.Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych, Unicef 2015

9. Szmagalski J., Międzynarodowa praca socjalna wobec problemów pomocy imigrantom i uchodźcom, w: Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji UW, Warszawa 2008

10. Wrzeszcz Kamińska G., (red.), Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wrocław 2009

11. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Belgii, UE 2012

12. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Francji, UE 2012

13. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Hiszpanii, UE 2012

14. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech, UE 2012

15. Winnicka E., Angole, Czarne, 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Tomczyk K., Wielokulturowość a demokracja liberalna, O granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich, Warszawa 2013

2. Staręga-Piasek J., (red), Ekonomia społeczna perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, Warszawa 2007

3. Zamęcki Ł, Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. K_W02 - sposób weryfikacja, dyskusja, test

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo. K_W03 - sposób weryfikacja, dyskusja, test

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi. Rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. K_U03 - sposób weryfikacja, dyskusja, test

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć K_U11 - sposób weryfikacja, dyskusja, test

Kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe. K_K05 - sposób weryfikacja, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie egzaminu (test) oraz uczestnictwo na wykładach. Można być nieobecnym 1 raz. Wszystkie pozostałe nieobecności należy zaliczyć w toku problemowej dyskusji na konsultacjach.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej.

Przystąpienie do egzaminu zdalnego wymaga od studentów dostępu do Internetu. Egzamin w formie online odbędzie się na Platformie BlackBoard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.