Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-WS2-2GMK
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że do realizacji tego przedmiotu Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i postawy będące świadectwem osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla studiów licencjackich na kierunku pedagogika (specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).

Skrócony opis:

Ideą przyświecającą realizacji przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najnowszymi tendencjami w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na świecie. Dokonany zostanie przegląd interesujących koncepcji teoretycznych, rozwiązań praktycznych oraz ich analiza i ocena z punktu widzenia rozwoju dziecka.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów (15 h) i ćwiczeń (15 h).

W ramach wykładów przewiduje się realizację następujących zagadnień:

1. Zmiany w edukacji jako wyznacznik rozwoju i postępu

2. Wybrane współczesne prądy i kierunki pedagogiczne

3. Rzeczywistość szkolna – zarysowujące się tendencje (obniżenie wieku, zmiany programowe, kształcenie zintegrowane, ocenianie opisowe, ocenianie kształtujące)

4. Wybrane koncepcje edukacyjne o charakterze alternatywnym

5. Edukacja outdoorowa

6. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej – potrzeba czy moda

7. Edukacja cywilizacji cyfrowej/Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej

8. Zmiana roli nauczyciela i społeczności osób uczących się.

Tematyka ćwiczeń:

1. Niepubliczne szkoły jako tendencja szkolnictwa przełomu wieków

2. Edukacja domowa – zalety i wady

3. Szkoły demokratyczne – zasady funkcjonowania szkół demokratycznych

4. Szkoła bez kar i nagród

5. Edukacja obok i poza szkołą .

6. Edukacja wczesnoszkolna w kontekście zmian oświatowych w Polsce i w Europie – perspektywa globalna i lokalna

7. Rekapitulacja treści - zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bałachowicz J., A. Rowicka (red.). 2013. Nowoczesnych wychowawca –tutor, mentor, coach. Warszawa: WSP im. J. Korczaka.

Klus-Stańska D. (red.). 2009. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.

Klus-Stańska D., Szczepska – Pustkowska M. 2010. Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: WAiP.

Klus-Stańska D., Bronk D., Malenda A. (red.), 2011.Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, Warszawa Żak.

Klus-Stańska D. (red.). 2014. (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków: Impuls.

Kubik A. 2006. Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej - teoria a rzeczywistość. [w:] J. Szempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości: teoria i praktyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego

Wiśniewska-Kin M. 2013. Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź: Wyd. UŁ.

Literatura uzupełniająca:

Napiórkowska Z.. 2002 Samorządna organizacja życia klasy. Z doświadczeń freinetowskich. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kołodziejczyk W., Polak M. 2011. Jak będzie zmieniać się edukacja., Warszawa, Instytut Obywatelski.

Dudzikowa M. 1996. Osobliwości śmiechu uczniowskiego. Kraków: Impuls.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat najnowszych tendencji w pedagogice wczesnoszkolnej, ich źródłach i miejscu w pedagogice oraz uczestnikach działalności edukacyjne - .K_W02; K_W05; K_W15

2. Student potrafi interpretować najnowsze podejścia edukacyjne o charakterze programowym, Organizacyjnym i metodycznych dotyczące edukacji dziecka na I szczeblu kształcenia oraz prezentować własne pomysły z uwzględnieniem wybranych koncepcji teoretycznych - K_U05

3. Student wykazuje się gotowością do podjęcia roli zawodowej, angażuje się w działania zespołowe i współpracę - K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student zobowiązany jest do90 % obecności na zajęciach. Każda nieobecność powinna być zaliczona w terminie 2 tygodni od daty nieobecności

Przedmiot kończy się egzaminem .Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest obecność na wykładach (90%).. Egzamin obejmuje treści z wykładów i ćwiczeń. Aby zdać egzamin należy uzyskać 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustana forma zaliczenia egzaminu – student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość podpisanej oceny. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)