Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-2GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Moduł praktyki - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyki zawodowej jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach oraz kształtowanie kompetencji i nabywanie doświadczeń niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil działania umożliwia zrealizowanie ww. celów. Wykaz sugerowanych miejsc do realizacji praktyki zawodowej znajduje się na stronie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (Zakładka: STUDENCI - PRAKTYKI STUDENCKIE - WYKAZ ORGANIZATORÓW PRAKTYK).


Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Zasadniczym celem praktyki studenckiej jest wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy pedagogicznej.Istotne jest skonfrontowanie jej z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych.Celem praktyki jest ponadto zdobycie przez studentów doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zdobycie i doskonalenie kompetencji i umiejętności organizacyjnych oraz społecznych niezbędnych do samodzielnego planowania ścieżki rozwoju oraz wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA6_WG6 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK1 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

KA6_WK7 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

KA6_WK10 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW4 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KA6_UO3 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

KA6_UU2 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KK2 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

KA6_KO4 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

STUDENCI zobowiązani są do:

- uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;

- zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);

- zapoznania się z Regulaminem praktyk

- pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;

- pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;

- stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy;

- wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;

- systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

Zaliczenie na ocenę.

Ocena wystawiana jest na podstawie: rozmowy ze studentem na temat przebytych praktyk, zaliczenia praktyki przez opiekuna z ramienia placówki/instytucji przyjmującej (zaliczenie w ocenie), hospitacji wybranych zajęć studenta, wniosków z rozmowy opiekuna praktyk ze strony uczelni z opiekunem praktyk ze strony instytucji przyjmującej, uzupełnionego dzienniczka praktyk (wg kryteriów wskazanych przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni), raportu z odbytej praktyki, konspektów zajęć zrealizowanych przez studenta, zaakceptowanych przez opiekunów praktyk i zrealizowanych (potwierdzenie opiekuna ze strony instytucji przyjmującej).

Rok akademicki 2020/2021 z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną umożliwia odbywanie praktyk w formie zdalnej o ile efekty kształcenia zostaną osiągnięte i zatwierdzone przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska, Emilia Wołyniec -Kurkowska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Emilia Wołyniec -Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.