Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa (wakacyjna 3 tyg.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-2PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (wakacyjna 3 tyg.)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Założenia (opisowo):

Praktyka zawodowa umożliwia studentom wykorzystanie i ocenę własnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz medycyny w zastosowaniu do aspektów ochrony zdrowia w tym diagnostyki i profilaktyki medycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyka ciągła w jednostkach służby zdrowia ma na celu wdrożenie studenta w I) aspekty roli i zadań fizyka medycznego, pracy radiologicznej z symulatorem medycznym, akceleratorem Elekta Precise, NEPTUN 10P, bombą kobaltową THERATRON 1000E, wagi radioterapii, jej metod: teleradioterapii i brachyterapii oraz technik, parametrów dozymetrycznych mierzonych w fantomie wodnym; II) zasady ochrony radiologicznej; praca przy otwartych źródeł promieniotwórczych. Badania scyntygraficzne na gammakamerze dwugłowicowej typu SPECT. Asysta przy wykonaniu zdjęć portalowych i obrazowania 3D; Pomiary rozkładu dawki na matrycy 2D; stosowanie techniki stałego SSD, techniki izocentrycznej. III) Obliczanie czasu ekspozycji w zależności od sposobu specyfikowania dawki; Brachyterapia jako wykorzystująca źródła promieniotwórcze o małych gabarytach i dużej aktywności. Rodzaje brachyterapii, poznanie rodzaju stosowanych aplikatorów śródtkankowych, śródjamowych i powierzchniowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowe

Moduł: Kształcenie Praktyczne i Specjalistyczne

Dziedzina i dyscyplina naukowa: Nauki fizyczne; Fizyka medyczna

Rok studiów/semestr: 2 rok/ 4 semestr/studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Student biorący udział w praktykach zawodowych powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie zastosowania fizyki w medycynie i technice oraz w zakresie ochrony radiologicznej i metod obliczeniowych nabytą we wcześniejszych modułach kształcenia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: praktyka zawodowa - 120 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia laboratoryjne w wymiarze 120 godzin do wykonania w zespołach 2-3 osobowych w jednostkach służby zdrowia.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 120 godz. udział w praktykach, łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia -120 godz.;

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału opiekuna - 90 godz.

Zagadnienia podejmowane na praktykach:

1. Sprawy organizacyjne związane z odbywaniem praktyki na terenie szpitala. Struktura organizacyjna szpitala onkologicznego w Białymstoku. Rola i zadania fizyka medycznego. Historia radioterapii w Białostockim Centrum Onkologii (BCO). Pobyt w pomieszczeniu symulatora medycznego. Zapoznanie się z pracą modelarni. Pobyt w pomieszczeniu terapeutycznym akceleratora Elekta Precise w trakcie przeglądu technicznego prowadzonego przez inżyniera autoryzowanego serwisu;

2. Omówienie metod leczenia nowotworów. Rola radioterapii. Metody radioterapii: teleradioterapia i brachyterapia. Techniki radioterapii. Charakterystyka wiązek promieniowania - omówienie podstawowych parametrów dozymetrycznych mierzonych przez fizyków w fantomie wodnym;

3. Zasady ochrony radiologicznej na stanowiskach pracy w Zakładzie Fizyki Medycznej, Zakładzie Radioterapii i Zakładzie Medycyny nuklearnej. Udział w przeprowadzeniu przeglądu okresowego - tygodniowego parametrów technicznych i geometrycznych bomby kobaltowej THERATRON 1000E;

4. Poznanie budowy akceleratora NEPTUN 10P. Udział i pomoc fizyczna w demontażu akceleratora NEPTUN;

5. Charakterystyka otwartych źródeł promieniotwórczych stosowanych w pracowni izotopowej klasy II - Tc99m, J-131, Sr-89, Sm-153, Ga-67. Zasady pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi; Pokój aplikacji radiofarmaceutyków, pracownia izotopowa kl. II, budowa generatora molibdenowo- technetowego;

6. Asystowanie podczas badania scyntygraficznego na gammakamerze dwugłowicowej typu SPECT. Obliczanie przewidywanej aktywności eluowanego z generatora nadtechnecjanu w kolejnych dniach "życia" źródła przy zadanych warunkach brzegowych i stałych charakterystycznych technetu;

7. Proces przygotowania pacjenta do radioterapii, resymulacja, asysta na symulatorze podczas przeprowadzania przez lekarza resymulacji. Asysta przy realizacji radioterapii: układanie pacjenta w pozycji terapeutycznej, wykonanie zdjęcia portalowego, wykonanie obrazowania 3D z wykorzystaniem urządzenia XVI (obrazowanie techniką IGRT);

8. Zapoznanie się z komputerowym systemem planowania leczenia (TPS). DVH (dose volume histogram) jako podstawowe narzędzie do oceny wykonanego planu leczenia generowany przez TPS; Analiza DVH skumulowanego i różniczkowego; Ocena planu leczenia na podstawie DVH, istota weryfikacji planu leczenia realizowanego techniką IMRT za pomocą matrycy wielodetektorowej 2D;

9. Pomiary rozkładu dawki na matrycy 2D w wiązce promieniowania o energii X6MV i X15MV. Porównanie otrzymanych rozkładów dawki z pomiaru i wyliczonej przez system planowania leczenia. Analiza wyników za pomocą parametru gamma;

10. Proces wdrażania aparatu kobaltowego do trybu klinicznego po instalacji lub wymianie źródła. wykonanie pomiarów dozymetrycznych względnych i bezwzględnych, normalizowanie pomiarów;

11. Rodzaje technik napromieniania w aparacie kobaltowym: technika stałego SSD, technika izocentryczna. Obliczanie czasu ekspozycji w zależności od sposobu specyfikowania dawki;

12. Zasady planowania radioterapii, przebieg planowania leczenia w systemie Oncentra Master Plan, omówienie histogramu dawka-objętość, omówienie właściwości wiązek akceleratora w terapii nowotworów;

13. Brachyterapia jako jedna z metod radioterapii wykorzystująca źródła promieniotwórcze o małych gabarytach i dużej aktywności. Rodzaje brachyterapii: LDR, MDR, HDR, PDR, zwiedzanie pracowni HDR, zapoznanie się z budową aparatu MicroSelectron. Omówienie rodzaju stosowanych w BCO aplikatorów śródtkankowych, śródjamowych i powierzchniowych. Omówienie procedury przygotowania pacjenta do brachyterapii, metody obrazowania, wykonanie planu leczenia, analiza wybranych planów leczenia w systemie OncentraBrachy;

14. Omówienie bazy danych i schematu porządkowania wyników kontroli portalowej przeprowadzonej na akceleratorze ELEKTRA 2;

Literatura:

Publikacje naukowe oraz skrypty polecane przez opiekunów praktyk.

1. Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapi, Tom 1, red. J. Malicki i K. Ślosarek, Via Medica, Gdańsk 2016

2. J. Art, Zastosowanie izotopów promieniotwórczych, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 1991

3. Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie, Poradnik dla osób pracujących z promieniowaniem, red. M. Kubicka, J. Barczyk, Verlag Dashofer Sp. z o.o. 2006

Efekty uczenia się:

Student:

1. rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego (K_W01);

2. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych właściwych dla wybranej specjalności (K_W29);

3. zna budowę i zasady działania wybranych urządzeń pomiarowych i aparatury diagnostycznej właściwych dla wybranej specjalności w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_W34);

4. potrafi porozumiewać się i współpracować z personelem podmiotu gospodarczego współuczestniczącego w kształceniu w zakresie wybranych zagadnień dotyczących jego działalności w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U31):

5. umie podać zasady działania i zidentyfikować oraz ocenić zagrożenia związane z wykorzystaniem wybranych urządzeń laboratoryjnych oraz diagnostycznych w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U32);

6. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

7. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

8. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz zwiazaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualny Dziennik Praktyk oraz opinia opiekuna praktyki są podstawą do zaliczenia praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rećko
Prowadzący grup: Katarzyna Rećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)