Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczególna teoria względności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS1-2STW Kod Erasmus / ISCED: 13.202 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Szczególna teoria względności
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka ogólna 2 rok I stopień sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do szczególnej teorii względności: elementy kinematyki i dynamiki relatywistycznej cząstki i układów cząstek, geometria czasoprzestrzeni Minkowskiego. Wykład uzupełniony o konwersatoryjne ćwiczenia rachunkowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (moduł "Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej").

Dziedzina i dyscyplina nauki : nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne.

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr.

Wymagania wstępne: przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godz., konwersatorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład i dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje, praca własna studenta w domu.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.), udział w konwersatorium (15 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu (30 godz.), przygotowanie do zaliczenia/egzaminu (15 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 2,4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS.

Wykład i ściśle z nim skorelowane konwersatoryjne ćwiczenia rachunkowe jest wprowadzeniem do szczególnej teorii względności i składa się z 3ch części: kinematyka relatywistyczna, geometria czasoprzestrzeni Minkowskiego, dynamika relatywistyczna.

Literatura:

Literatura zalecana

1. Notatki z wykładów w postaci plików pdf do pobrania na stronie http://alpha.uwb.edu.pl/pio/main.html.

2. A. Szymacha, Szczególna teoria względności, Wydawnictwa "Alfa", Warszawa 1985.

Literatura dodatkowa

1. W.A.Ugarow, Szczególna teoria względności, PWN, Warszawa 1985.

2. E.F.Taylor, J.A.Wheeler, Fizyka czasoprzestrzeni, PWN, Warszawa 1972 (wyd. 1), 1975 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

Student

1. uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych (K_W03);

2. rozumie strukturę fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje świadomość powiązań poszczególnych dziedzin i teorii, zna przykłady błędnych hipotez fizycznych i błędnych teorii fizycznych (K_W04);

3. zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych (K_W05);

4. ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki teoretycznej, zna teoretyczne podejście do wybranych problemów mechaniki i rozumie rolę teoretycznego sformułowania mechaniki w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_W20);

5. umie stosować poznane narzędzia matematyki do formułowania i rozwiązywania wybranych problemów z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U03);

6. umie przedstawić teoretyczne sformułowanie wybranych zagadnień mechaniki oraz używając odpowiednich narzędzi matematycznych przeprowadzić teoretyczną analizę wybranych układów mechanicznych w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U18);

7. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

8. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

9. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie (na ocenę) konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaranowski
Prowadzący grup: Piotr Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaranowski
Prowadzący grup: Piotr Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.