Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-1WZF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka ogólna 1 rok II stopień doświadczalna sem.letni 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1) Studenci zostają zapoznani z tematyką badań prowadzonych w zakładach naukowych Wydziału Fizyki. Otrzymują propozycje tematów prac dyplomowych, ustalają formę i zakres zadań objętych pracą.

2) Studenci samodzielnie przygotowują opisy tematyk badawczych w zakresie fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 5: Podsumowanie kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/ 2 semestr

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, dyskusja, konsultacje,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (45 godz.),

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.8 ECTS.

Zakres tematów:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki. W oparciu o zdobytą w ten sposób wiedzę dokonują później wyboru tematyki swojej pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od zainteresowania studenta tematyką badawczą danego Zakładu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki ciała stałego (K_W07).

2. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wybranych działów fizyki teoretycznej, zna

i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne oraz modele matematyczne wybranych układów i zjawisk (K_W09).

3. Ma wiedzę o kierunkach badań, problemach fizyki współczesnej i najnowszych odkryciach z zakresu fizyki (K_W10).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: oceny samodzielnie przygotowanych opisów wybranych co najmniej 6-ciu poznanych na tych zajęciach tematyk badawczych (mogących zawierać również pytania, które nie pojawiały się w trakcie zajęć), obecności na zajęciach, udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Uba
Prowadzący grup: Marian Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Uba
Prowadzący grup: Marian Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)