Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1GOP Kod Erasmus / ISCED: 02.401 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni w Polsce i na Litwie. Po cyklu wykładów i ćwiczeń studenci powinni nabyć umiejętność interpretacji podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, takich jak: przestrzeń, gospodarka przestrzenna, układ lokalny, lokalizacja, czynniki lokalizacji, planowanie przestrzenne, ład przestrzenny, polityka przestrzenna, konflikty przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna. Przedmiot ten również dostarcza umiejętności podejmowania decyzji lokalizacyjnych, które w dużej mierze wpływają na przyszły sukces podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: praktyczny

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

DZIEDZINA: Nauki społeczne

DYSCYPLINA: Ekonomia i finanse

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok I/ semestr I

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: zajęcia z wykorzystaniem prezentacji Power Point, prace w grupach

PUNKTY ECTS: 5

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

WYMAGAJĄCE BEZPOŚREDNIEGO NAKŁADU NAUCZYCIELA - 64 godz. - 2,5 ECTS

O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM - 70 godz. - 2,5 ECTS

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Udział w konsultacjach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 25 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Kolokwium - 2 godz.

Egzamin – 2 godz.

Ogółem: 164 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Literatura:

1. W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

3. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

4. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

8. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Literatura obca:

1. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

KP6_WG2 - kategorie mikro i makroekonomiczne oraz występujące między nimi zależności

KP6_WG3 - modele ustrojowe i systemy gospodarcze współczesnego świata oraz relacje między państwem a rynkiem

KP6_WG4 - podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji

KP6_WG6 - instytucje i organizacje funkcjonujące w skali krajowej i międzynarodowej

KP6_WK1 - podstawowe rodzaje i formy prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizm, także w kontekście realizowanej specjalności

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

KP6_UW4 - prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze, w tym w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW6 - wykorzystywać kategorie teoretyczne w analizie relacji między państwem a rynkiem

KP6_UW8 - samodzielnie pozyskiwać, przetwarzać, analizować oraz interpretować dane statystyczne i informacje rynkowe

KP6_UK1 - praktycznie wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych oraz do kształtowania własnej opinii na temat kwestii gospodarczych i społecznych

KP6_UK4 - skutecznie komunikować się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie

KP6_UO1 - analizować rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i uczestniczyć w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie

KP6_UO2 - analizować i przewidywać zachowania podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje

KP6_UO3 - racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi

KP6_UO5 - podejmować decyzje i organizować pracę w zespole

KP6_UU1 - uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

KP6_KO1 - wyznaczenia kierunków własnego rozwoju i kształcenia, podejmowania wyzwań zawodowych w dziedzinie ekonomii, szczególnie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

KP6_KO2 - aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych

KP6_KO3 - bycia kreatywnym i przedsiębiorczym w sferze działalności gospodarczej

KP6_KO4 - wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji

KP6_KR1 - pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról, wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych

KP6_KR3 - komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykład- egzamin pisemny.

Ćwiczenia - zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Lučinska
Prowadzący grup: Justyna Lučinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.