Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1HIG
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w gospodarce światowej w okresie od średniowiecza do XXI wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 30 godz.,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz filmów i materiałów multimedialnych, połączony z dyskusją.

Ćwiczenia - zajęcia angażujące studentów do aktywności, prac indywidualnych lub/i grupowych, dyskusji.

Konsultacje indywidualne wg potrzeb Studenta i harmonogramu konsultacji.

Liczba punktów ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Egzamin - 3 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Razem: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 78 godz. (ECTS-2,6)

- o charakterze praktycznym – 85 godz. (ECTS-3,4 )

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaliński, R. Przygodzka, M. Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

3. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

4. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1987.

2. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

3. Cameron R., Historia gospodarcza świata: od paleolitu do czasów, najnowszych, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG10 - relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w zakresie historii gospodarczej

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW5 - wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu zależności

społeczno - ekonomicznych w gospodarce światowej w okresie od średniowiecza do XXI wieku

KP6_UK6 - prawidłowo wykorzystywać kategorie ekonomiczne w wypowiedziach ustnych dotyczących analizowanych tematów

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do::

KP6_KR1 - pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról, wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w ramach problemów historii gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu jest otrzymanie minimum 51% ogólnej puli punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaliński, R. Przygodzka, M. Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

3. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

4. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1987.

2. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaliński, R. Przygodzka, M. Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

3. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

4. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1987.

2. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia zdalne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedkapitalistyczne formacje społeczno-gospodarcze. Początki gospodarki rynkowej. Rewolucja przemysłowa i postępy industrializacji na świecie. Liberalizm gospodarczy w XIX w. Postęp techniczny i zmiany sposobu produkcji w II połowie XIX w. Gospodarka w okresie kapitalizmu monopolistycznego. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje. Gospodarka w okresie międzywojennym. Druga wojna światowa i jej konsekwencje. Rozwój gospodarczy w latach 1945-1973. Okres zmiennej koniunktury gospodarczej w latach 1974-1989. Gospodarka w latach 90. XX i na początku XXI wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 30 godz.,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz filmów i materiałów multimedialnych, połączony z dyskusją.

Ćwiczenia - zajęcia angażujące studentów do aktywności, prac indywidualnych lub/i grupowych, dyskusji.

Konsultacje indywidualne wg potrzeb Studenta i harmonogramu konsultacji.

Liczba punktów ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Egzamin - 3 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Razem: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 78 godz. (ECTS-2,6)

- o charakterze praktycznym – 85 godz. (ECTS-3,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J, Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

3. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

4. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1987.

2. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)