Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2EGZ Kod Erasmus / ISCED: 04.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gospodarki żywnościowej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej jako subsystemu gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań między tymi ogniwami. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia gospodarki żywnościowej oraz instrumentów jej wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze żywnościowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy

Moduł 3.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Mikroekonomia i Makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 20, punkty ECTS 0,8

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

3. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSEALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

4. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

5. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

6. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

7. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

8. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

9. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KPG_WG1, ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą;

KP6_UK2,dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych;

KPG_UO1, analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie;

KP6_UO3, potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi;

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Formy zaliczenia przedmiotu:

Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny opracowania, którego tematykę i wymogi techniczne podaje wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej jako subsystemu gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań między tymi ogniwami. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia gospodarki żywnościowej oraz instrumentów jej wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze żywnościowym.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: Mikroekonomia i Makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 20, punkty ECTS 0,8

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

3. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSEALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

4. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

5. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

6. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

7. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

8. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

9. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej jako subsystemu gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań między tymi ogniwami. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia gospodarki żywnościowej oraz instrumentów jej wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze żywnościowym.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: Mikroekonomia i Makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ustne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 20, punkty ECTS 0,8

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

3. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSEALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

4. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

5. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

6. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

7. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

8. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

9. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.