Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES2-2ESP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno- ekonomia 2 rok 2 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, podejściami w zakresie funkcjonowania sektora publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych. Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów. Efektem kształcenia jest rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji publicznych; rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego efektywnością.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 2, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład -15 godzin (8 godz. zajęcia stacjonarne + 7 godz. e-zajęcia), ćwiczenia 30 godz. (godz. 15 zajęcia stacjonarne + 15 godz. e-zajęcia)

Metody dydaktyczne: Wykład w systemie blended learning - Wykład stacjonarny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, połączony z dyskusją oraz e-zajęcia. Ćwiczenia w systemie blended learning (zajęcia stacjonarne i e-zajęcia ) angażujące studentów do prac grupowych, dyskusji oraz rozwiązywania problemów i zadań zadawanych przez nauczyciela. Konsultacje indywidualne wg potrzeb Studenta i harmonogramu konsultacji.

Liczba punktów ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach - 8 godz.

Zapoznanie się z treścią e-wykładów - 7 godz.

Udział w ćwiczeniach – 16 godz.

Przygotowanie do e-ćwiczeń – 16 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 16 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Egzamin – 2 godz.

Razem: 105 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 26 godz. (0,99 pkt ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

Broi M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wrocław 2010

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004

Etel L. (red),. Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

Dowgier R., R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

E1A_W04 - student zna elementarne zasady działania gospodarki, w tym funkcjonowania sektora publicznego oraz rozumie rolę państwa w gospodarce (S1A_W05) E1A_W05 - student posiada podstawową wiedzę o celach i instrumentach polityki gospodarczej realizowanej w ramach modelu gospodarki mieszanej (S1A_W08) E1A_W07 - student zna podstawowe instytucje sektora publicznego (S1A_W09) E1A_U03 - student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk, przyczyn i skutków działalności sektora publicznego (S1A_U03) E1A_U09 - zna podstawy racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami gospodarczymi (S1A_U05) E1A_U11 - student stosuje kategorie teoretyczne w analizie relacji między państwem a rynkiem (S1A_U07), E1A_U13 - student podejmuje próby rozwiązywania problemów za pomocą odpowiednich metod i narzędzi z zakresu teorii ekonomii , w szczególności ekonomii sektora publicznego (S1A_U07) E1A_K03 - student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach (S1A_K05) E1A_K05 - student jest kreatywny i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej (S1A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących, część w e-learningu; - ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, część w e-learningu; - analiza tekstów źródłowych wraz z rozwiązaniem testów do każdego modułu

Formy zaliczenia przedmiotu: cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie części materiału realizowanej w formie e-learningu (60% właściwych odpowiedzi z testów dla poszczególnych modułów). Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o: - zaliczenie części e-lerningowej (test) - zaliczenie kolokwium - test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów; - wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja; - aktywność w dyskusjach. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z ćwiczeń, egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie w/w zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.