Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES2-2SED1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno- ekonomia 2 rok 2 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podczas drugiego semestru seminarium dyplomowego Student powinien zebrać materiał i napisać trzeci rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on zebrane dane statystyczne na temat pracy magisterskiej, student powinien dokonać analizy tych danych statystycznych oraz wyciągnąć wnioski.


W rozdziale tym Student posługuje się tablicami z danymi statystycznymi, wykresami i rysunkami. Rozdział ten powinien być napisany na podstawie materiału teoretycznego zebranego w pierwszym i drugim rozdziale pracy dyplomowej, które zawierają podstawy teoretyczne analizowanego zagadnienia.

Podczas trzeciego semestru (4 semestr akademicki) seminarium dyplomowego Student powinien zebrać materiał i napisać 4 rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on analizę zebranych danych statystycznych na temat analizowanego zagadnienia oraz wnioski z przeprowadzonych w pracy analiz. Student powinien napisać Zakończenie oraz sporządzić spis bibliografii,tabel, wykresów i rysunków, które zostały w pracy przedstawione.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Prezentacja i dyskusja nad samodzielnie przygotowywanymi rozdziałami pracy wraz z ich korektą .

2. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy magisterskiej

3. Omówienie przebiegu egzaminu magisterskiego.

4. Udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr - 3 i semestr 4.

Liczba godzin dydaktycznych: 60

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczone proseminarium

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 60 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 600 godz.

Liczba punktów ECTS 21 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

- student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych (KP7_WG1),

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur gospodarczych (KP7_WG3),

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej (KP7_WK4),

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane metody analiz w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych (KP7_UW2),

- potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze, w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych i je weryfikować (KP7_UW3),

- potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk ekonomicznych oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy(KP7_UW6),

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów(KP7_UW7),

- potrafi analizować zjawiska gospodarcze oraz potrafi zastosować metody badawcze z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych do pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk (KP7_UW8),

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych (KP7_UK1),

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych (KP7_UKO2),

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KP7_KK1),

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KP7_KR2).

-

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz.2.

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) oraz złożenie i zaakceptowanie przez promotora drugiego i trzeciego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz. 3:

Złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora całej pracy magisterskiej w systemie APD

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ, Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Anna Grześ, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Prezentacja i dyskusja nad samodzielnie przygotowywanymi rozdziałami pracy wraz z ich korektą .

2. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy magisterskiej

3. Omówienie przebiegu egzaminu magisterskiego.

4. Udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 60 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 600 godz.

Liczba punktów ECTS 21 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Prezentacja i dyskusja nad samodzielnie przygotowywanymi rozdziałami pracy wraz z ich korektą .

2. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy magisterskiej

3. Omówienie przebiegu egzaminu magisterskiego.

4. Udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 60 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 600 godz.

Liczba punktów ECTS 21 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.