Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1HSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna Europy
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych procesów w Europie w okresie od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Omówienie głównych etapów kształtowania się cywilizacji europejskiej, zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych jak i na poziomie myśli społecznej. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej. Podkreślenie roli systemów demokratycznych oraz wolnego rynku, a także znaczenia rozwoju nauki i nowoczesnych technologii we współczesnym świecie.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej.

Pełny opis:

profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia konsultacje.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 90 godz., przygotowanie eseju pisemnego na zaliczenie ćwiczeń 10 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2006 (lub wcześniejsze wydanie).

2. Kłoczowski J., Nasza Tysiącletnia Europa, Warszawa 2010.

3. Czubiński A, Europa XX wieku, Poznań 2008.

4. Janicka D., Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

5. Skrzypek A., Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009

6. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

7. Korboński S., Polskie Państwo Podziemne, Bydgoszcz b.r.

8. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007.

9. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138.

10. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG2 - podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom

prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o

kulturze, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji

oraz właściwych im więzi społecznych w zakresie historii społecznej Europy,

KP6_WG7

współczesne stosunki społeczne, kulturowe, wyznaniowe i

etniczne, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne

podłoże i uwarunkowania dla kontynentu europejskiego.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW6 - prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów

prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk

społecznych, omawianych podczas ćwiczeń

KP6_UW7 - samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie

wybranych zjawisk kulturowych, potrafi je właściwie

interpretować oraz dostrzega ich powiązania ze sferą

prawa, polityki i gospodarki europejskiej

KP6_UK1 - w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i

interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska

społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w

kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy

kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój we wspólczesnych społeczeństwach Europy,

KP6_UU1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście tematyki objętej przedmiotem.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność podczas ćwiczeń, udział w dyskusjach z danej tematyki oraz napisanie eseju na jeden z pięciu tematów podanych przez prowadzącego. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin pisemny składający się z pięciu pytań o charakterze opisowym. Oceniana będzie umiejętność udzielania zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania z listy zagadnień przekazanych studentom na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

Uwarunkowania historii Europy geografia, demografia, rozwój technologiczny 4g.

Starożytna Grecja 2g.

Starożytny Rzym 2.g

Islam a Europa 2g.

Judaizm a Europa 2g.

Chrześcijaństwo w Europie 2g.

Kształtowanie się Europy 2g.

Człowiek i kultura w Średniowiecznej Europie 2g.

Człowiek i kultura w Europie okresu Renesansu 2g.

Człowiek i kultura w XVII-XVIII w. 2g.

Wschód i Zachód w cywilizacji europejskiej

Wielkie odkrycia geograficzne 2g.

Reformacja i kształtowanie się państw narodowych 2g.

Przemiany społeczne w Europie od średniowiecza do czasów nowożytnych 2g.

ćwiczenia

Polska Piastowska w Europie 2g.

Polska Jagiellonów w Europie 2g.

Polska w Europie XVI-XVIII wieku 2g.

Okres Napoleoński - konsekwencje społeczno-polityczne 2g.

Industrializm XIX wieku 2g

Przemiany społeczne w Europie w XIX w. 2g.

I wojna świtowa - konsekwencje społeczne i polityczne 2g.

Europa w XX leciu międzywojennym 2g.

Faszyzm w Europie 2g.

Komunizm w Europie 2g.

II wojna światowa - konsekwencje społeczne i polityczne 2g.

Przemiany społeczne i polityczne w Europie do 1989 r. 2g

Rozpad ZSRR i konsekwencje 2g

Jednoczenie się Europy 2g

Problemy i konflikty społeczne we współczesnej Europie 2g

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łysko
Prowadzący grup: Marcin Łysko, Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykład

1. Kontynent Europejski – granice w ujęciu historycznym, kulturowym i politycznym. Periodyzacja dziejów Europy – myśl społeczna od średniowiecza do nowożytności. Linie podziałów w Europie.

2. Geograficzne i polityczne uwarunkowania Europy

3. Kulturowe i polityczne korzenie Europy - Cywilizacja st. Grecji

4. Kulturowe i polityczne korzenie Europy - Cywilizacja st. Rzymu

5. Kulturowe i polityczne korzenie Europy - Judaizm

6. Kulturowe i polityczne korzenie Europy - Chrześcijaństwo

7. Kulturowe i polityczne korzenie Europy - Islam

8. Człowiek i kultura w Średniowiecznej Europie

9. Człowiek i kultura w Europie okresu Renesansu

10. Człowiek i kultura w XVII-XVIII

11. Wielkie Odkrycia geograficzne - konsekwencje społeczne i polityczne

12. Oświecenie. Fenomen miasta i rola wspólnot wiejskich. Absolutyzm oświecony. Rewolucja francuska i jej wpływ na dzieje kontynentu. Podłoże ideologiczne rewolucji. Podstawowe dokumenty prawne: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, zniesienie feudalizmu, nowe rozwiązania ustrojowe.

Polska czasów Stanisławowskich. Próby reform oraz przyczyny upadku państwa. Napoleoński porządek prawny. Znaczenie epoki napoleońskiej w historii społecznej i politycznej Europy.

13. Przebieg i konsekwencje Wiosny Ludów w Europie. Ostateczny upadek feudalizmu, dominacja stosunków kapitalistycznych. Europa w II połowie XIX w. Zjednoczenie Niemiec i Włoch. Problem kolonii. Wzrost znaczenia kwestii robotniczej.

14. Pierwsza wojna światowa. Zmiany w układzie sił po I wojnie światowej. Powstanie nowych państw. Społeczeństwa i gospodarka państw Europy w latach 1918-1939. Życie i kultura społeczeństw Europy po pierwszej wojnie światowej. Demoliberalizm w Europie. Dyktatury w Europie w okresie międzywojennej. Autorytaryzm. Faszyzm i komunizm w Europie. Hitler i jego wizja świata.

15. II wojna światowa. Koalicja antyfaszystowska i jej znaczenie dla kształtowania ładu powojennego w świecie. Społeczeństwo i gospodarka podczas II wojny światowej. Holocaust. Konferencje: teherańska, jałtańska, poczdamska. Podział Europy. Przemiany społeczne po II wojnie światowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej.

Pełny opis:

profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia konsultacje.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 90 godz., przygotowanie eseju pisemnego na zaliczenie ćwiczeń 10 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2006 (lub wcześniejsze wydanie).

2. Kłoczowski J., Nasza Tysiącletnia Europa, Warszawa 2010.

3. Czubiński A, Europa XX wieku, Poznań 2008.

4. Janicka D., Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

5. Skrzypek A., Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009

6. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

7. Korboński S., Polskie Państwo Podziemne, Bydgoszcz b.r.

8. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007.

9. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138.

10. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)