Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1HSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna Europy
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych procesów w Europie w okresie od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Omówienie głównych etapów kształtowania się cywilizacji europejskiej, zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych jak i na poziomie myśli społecznej. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej. Podkreślenie roli systemów demokratycznych oraz wolnego rynku, a także znaczenia rozwoju nauki i nowoczesnych technologii we współczesnym świecie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 60 godz., przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu - 76 godz., przygotowanie eseju pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 8 godz., egzamin - 2 godz. Razem: 156 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz., co odpowiada 2,6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 78 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2009 (lub wcześniejsze wydanie).

2. Kłoczowski J., Nasza Tysiącletnia Europa, Warszawa 2010.

Literatura dodatkowa:

1. Czubiński A, Europa XX wieku, Poznań 2008.

2. Kaelble H., Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, PWN, Warszawa 2010

3. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

4. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138.

5. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

6. A General History of Europe by J. H. Robinson and J. H. Breasted, 1921, Boston, online https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/A_General_History_of_Europe_-_Robinson%2C_Breasted%2C_Smith_%281921%29.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych w zakresie historii społecznej Europy (KP6_WG2),

- współczesne stosunki społeczne, kulturowe, wyznaniowe i etniczne, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne podłoże i uwarunkowania dla kontynentu europejskiego (KP6_WG7).

Umiejętności - absolwent potrafi:

- prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk społecznych na kontynencie europejskim, omawianych podczas ćwiczeń w ramach tego przedmiotu (KP6_UW6)

- samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie wybranych zjawisk kulturowych, potrafi je właściwie interpretować oraz dostrzega ich powiązania ze sferą prawa, polityki i gospodarki europejskiej (KP6_UW7)

- w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy

kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój we wspólczesnych społeczeństwach Europy (KP6_UK1)

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście tematyki objętej przedmiotem (KP6_UU1).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólnym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność podczas ćwiczeń, udział w dyskusjach z danej tematyki. Wymagana jest obecność Studenta na ćwiczeniach. Każda nieobecność powyżej 2 powinna być zaliczona na konsultacjach.

Ogólnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest złożenie pisemnego egzaminu końcowego w formie testu (lub w formie ustnej) z ponad 30 pytań. Oceniana będzie umiejętność udzielania zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania z listy zagadnień przekazanych studentom na wykładzie. Uzyskanie co najmniej 51% punktów skutkuje pozytywną oceną. Skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 60 godz., przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu - 76 godz., przygotowanie eseju pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 8 godz., egzamin - 2 godz. Razem: 156 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz., co odpowiada 2,6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 78 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2009 (lub wcześniejsze wydanie).

2. Kłoczowski J., Nasza Tysiącletnia Europa, Warszawa 2010.

3. Kengor P., Ronald Reagan obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1. Czubiński A, Europa XX wieku, Poznań 2008.

2. Kaelble H., Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, PWN, Warszawa 2010

3. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

4. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138.

5. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

6. A General History of Europe by J. H. Robinson and J. H. Breasted, 1921, Boston, online https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/A_General_History_of_Europe_-_Robinson%2C_Breasted%2C_Smith_%281921%29.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)