Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod

badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i

przygotowanie planu pracy magisterskiej


Pełny opis:

profil studiów - praktyczny

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - proseminarium

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - rok II/semestr IV

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godz. prosemnarium

metody dydaktyczne - właściwe dla proseminarium, konsultacje

punkty ECTS - 2

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w proseminarium - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 10 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 25 godz. (przygotowanie do zajęć, indywidualna praca nad doborem tematu i przygotowaniem

planu pracy magisterskiej)

razem: 50 godz. - 2 ECTS

wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godz. (proseminarium, konsultacje)

- 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godz. - 1 ECTS

Literatura:

J.Boć , Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995.

S. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów, Poznań 2005

K.Wójcik , Piszę pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2015.

W.P. Zaczyński , Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat, Warszawa 2009

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KP6_WG1 - podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu europeistyki i jej miejsca w systemie nauk i relacjach względem innych nauk

KP6_WG9 - metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna metody

i narzędzia analizy i interpretacji tekstów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych;

Student potrafi:

KP6_UW3 - efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy wybranych zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz kulturowej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych

KP6_UK2 - przygotować typowe prace pisemne oraz wystąpienia ustne

dotyczące zagadnień związanych z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł

Absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

KP6_KR1 - prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Złożenie tematu i planu pracy

Ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach eliminuje możliwość uzyskania zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)