Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3SE1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium cz.1
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Seminarium zmierza zasadniczo do przygotowania przez studenta pracy licencjackiej odpowiadającej stosownym wymogom w tym zakresie oraz do przygotowania studenta do obrony pracy dyplomowej. W tym zakresie studentowi przekazana jest wiedza oraz umiejętności określone właściwymi efektami kształcenia

Skrócony opis:

Seminarium zmierza zasadniczo do przygotowania przez studenta pracy licencjackiej odpowiadającej stosownym wymogom w tym zakresie oraz do przygotowania studenta do obrony pracy dyplomowej. W tym zakresie studentowi przekazana jest wiedza oraz umiejętności określone właściwymi efektami kształcenia

Pełny opis:

profil studiów - praktyczny

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - seminarium

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - rok III/semestr V-VI

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych - 90 (cz. I i II) godz. seminarium

metody dydaktyczne - właściwe dla seminarium, konsultacje

punkty ECTS - 21 (cz. I i II)

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 90 godz.

- udział w konsultacjach - 47,5 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 387,5 godz. (przygotowanie do zajęć, samodzielna praca nad ukończeniem pracy licencjackiej)

razem: 525 godz., co odpowiada 21 p. ECTS

wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 137,5 godz. (seminarium, konsultacje),

co odpowiada 5,5 pkt ECTS (cz. I i II)

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 387,5 godz., co odpowiada 15,5 pkt ECTS (cz. I i II)

- nakład pracy studenta kształtujący umiejętności praktyczne - 525 godz., co odpowiada 21 pkt ECTS (cz. I i II)

Literatura:

Podstawowa:

Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z internetu: jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2020.

Dodatkowa:

Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydanie XI, CeDeWu, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

wiedza

- absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie system prawa unijnego, jego źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma wiedzę dotyczącą

sposobów tworzenia prawa UE oraz jego wpływu na sytuację państw członkowskich Unii i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem Unii Europejskiej a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii (KP6_WG5)

- absolwent zna i rozumie przyczyny i rozwój integracji europejskiej, jej mechanizmy, znaczenie i efekty oraz wpływ na rozwój instytucji i struktur

prawnych i społecznych (KP6_WG4)

umiejętności

- absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne - na czele z pracą dyplomową - oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień związanych z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł (KP6_UK2)

weryfikacja efektów - metodami właściwymi dla seminarium, w tym:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą licencjacką, doboru źródeł oraz zaawansowania przygotowań planu (i samej) pracy dyplomowej

- ocena przygotowania studenta do publicznej prezentacji własnych dokonań oraz umiejętności uczestnictwa w dyskusji na wybrane tematy związane z tematyką seminarium oraz ocena wykorzystania tego rodzaju aktywności do doskonalenia pracy licencjackiej

z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się (stosownie do decyzji władz Uczelni) możliwość prowadzenia zajęć (i konsultacji) w trybie zdalnym z użyciem środków komunikacji elektronicznej (Blackboard) oraz wymianę informacji, materiałów a także weryfikację dokonań i postępów studenta w podobnej formie w tym z wykorzystaniem systemu USOS jako stosownego komunikatora

Metody i kryteria oceniania:

właściwe dla seminarium, w tym:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą licencjacką, doboru źródeł oraz zaawansowania

przygotowań planu (i samej) pracy dyplomowej

- ocena przygotowania studenta do publicznej prezentacji własnych dokonań oraz umiejętności uczestnictwa w dyskusji na wybrane

tematy związane z tematyką seminarium oraz ocena wykorzystania tego rodzaju aktywności do doskonalenia pracy licencjackiej

Warunkiem zaliczenia seminarium cz. 1 jest opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) ,

złożenie i zaakceptowanie przez promotora znaczącej części pracy pracy licencjackiej oraz

stosowna liczba obecności (co najmniej 50% obecności)

z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się (stosownie do decyzji władz Uczelni) możliwość prowadzenia zajęć (i konsultacji) w trybie zdalnym z użyciem środków komunikacji elektronicznej (Blackboard) oraz wymianę informacji, materiałów a także weryfikację dokonań i postępów studenta w podobnej formie w tym z wykorzystaniem systemu USOS jako stosownego komunikatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium zmierza zasadniczo do przygotowania przez studenta pracy licencjackiej odpowiadającej stosownym wymogom w tym zakresie oraz do przygotowania studenta do obrony pracy dyplomowej. W tym zakresie studentowi przekazana jest wiedza oraz umiejętności określone właściwymi efektami kształcenia

Pełny opis:

Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji pracy dyplomowej.

Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanych rozdziałów pracy

dyplomowej.

Omówienie sprawdzonych rozdziałów pracy dyplomowej.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami, konsultacje indywidualne

w zakresie wybranej tematyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)