Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3SE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium cz.2
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

warunkiem wstępnym jest uprzednie zaliczenie proseminarium oraz seminarium część 1

Skrócony opis:

Seminarium zmierza zasadniczo do przygotowania przez studenta pracy licencjackiej odpowiadającej stosownym wymogom w tym

zakresie oraz do przygotowania studenta do obrony pracy dyplomowej. W tym zakresie studentowi przekazana jest wiedza oraz

umiejętności określone właściwymi efektami kształcenia

Pełny opis:

profil studiów - praktyczny

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - seminarium

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - rok III/semestr VI

wymagania wstępne - uprzednie zaliczenie proseminarium oraz seminarium cz. I

liczba godzin zajęć dydaktycznych - 45 (cz. II) godz. seminarium

metody dydaktyczne - właściwe dla seminarium, konsultacje

punkty ECTS - 21 (cz. I i II)

bilans nakładu pracy studenta (łącznie cz. I i cz. II):

- udział w seminarium - 90 godz.

- udział w konsultacjach - 172,5 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 262,5 godz. (przygotowanie do zajęć, samodzielna praca nad ukończeniem pracy licencjackiej)

razem: 525 godz., co odpowiada 21 p. ECTS

wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 262,5 godz. (seminarium, konsultacje),

co

odpowiada 10,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 262,5 godz., co odpowiada 10,5 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z internetu: jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2020.

Dodatkowa:

Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydanie XI, CeDeWu, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

wiedza

- absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie system prawa unijnego, jego źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma

wiedzę dotyczącą

sposobów tworzenia prawa UE oraz jego wpływu na sytuację państw członkowskich Unii i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między

prawem Unii Europejskiej a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii (KP6_WG5)

- absolwent zna i rozumie przyczyny i rozwój integracji europejskiej, jej mechanizmy, znaczenie i efekty oraz wpływ na rozwój instytucji i

struktur

prawnych i społecznych (KP6_WG4)

umiejętności

- absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne - na czele z pracą dyplomową - oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień

związanych z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł (KP6_UK2)

weryfikacja efektów - metodami właściwymi dla seminarium, w tym:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą licencjacką, doboru źródeł oraz zaawansowania

przygotowań planu (i samej) pracy dyplomowej

- ocena przygotowania studenta do publicznej prezentacji własnych dokonań oraz umiejętności uczestnictwa w dyskusji na wybrane

tematy związane z tematyką seminarium oraz ocena wykorzystania tego rodzaju aktywności do doskonalenia pracy licencjackiej

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej spełniającej stosowne wymogi oraz

stosowna liczba obecności (minimum 50% obecności)

z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się (stosownie do decyzji władz Uczelni) możliwość prowadzenia zajęć (i konsultacji) w trybie

zdalnym z użyciem środków komunikacji elektronicznej (EduPortal) oraz wymianę informacji, materiałów a także weryfikację dokonań i

postępów studenta w podobnej formie w tym z wykorzystaniem systemu USOS jako stosownego komunikatora

Metody i kryteria oceniania:

właściwe dla seminarium, w tym:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą licencjacką, doboru źródeł oraz zaawansowania

przygotowań pracy dyplomowej;

-napisanie pracy dyplomowej

- ocena przygotowania studenta do publicznej prezentacji własnych dokonań oraz umiejętności uczestnictwa w dyskusji na wybrane

tematy związane z tematyką seminarium oraz ocena wykorzystania tego rodzaju aktywności do doskonalenia pracy licencjackiej

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest przygotowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej spełniającej stosowne wymogi oraz

stosowna liczba obecności (co najmniej 50% obecności)

z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się (stosownie do decyzji władz Uczelni) możliwość prowadzenia zajęć (i konsultacji) w trybie

zdalnym z użyciem środków komunikacji elektronicznej (EduPortal) oraz wymianę informacji, materiałów a także weryfikację dokonań i

postępów studenta w podobnej formie w tym z wykorzystaniem systemu USOS jako stosownego komunikatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium zmierza zasadniczo do przygotowania przez studenta pracy licencjackiej odpowiadającej stosownym wymogom w tym

zakresie oraz do przygotowania studenta do obrony pracy dyplomowej. W tym zakresie studentowi przekazana jest wiedza oraz

umiejętności określone właściwymi efektami kształcenia

Pełny opis:

. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji pracy dyplomowej.

Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanych rozdziałów pracy

dyplomowej.

Omówienie sprawdzonych rozdziałów pracy dyplomowej

Omówienie prezentacji

Literatura:

Jak w częśći A sylabusa

Uwagi:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami, konsultacje indywidualne

w zakresie wybranej tematyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)