Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1FPO
Kod Erasmus / ISCED: 08.151 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zrozumienie świata współczesnej polityki. Chciałbym oderwać twórczość filozoficzną w jej etycznym wymiarze od jałowych spekulacji i osadzić ją wprost w życiu, tj. w polityce, w której wykuwają się podstawowe pojęcia nowoczesności. W pewnym momencie intelektualnego życia student, który chce rozumieć świat polityki współczesnej, ale też tej najdawniejszej, powinien zdecydować, z kim chce myśleć, w jakim kierunku się udać, z kim będzie mu po drodze. Będę go przekonywał, że kategorię polityczności gruntownie przemyśleli filozofowie wywodzący się z tradycji konserwatywnej. Pokażę to zwłaszcza na przykładzie rozwoju pojęcia „dyktatury” – pojęcia pozwalającego dość dobrze opisać współczesny świat. Taki jest punkt wyjścia.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki humanistyczne i filozofia.

Rok studiów/semestr – rok I/semestr II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin wykład, 15 godzin ćwiczenia.

Metody dydaktyczne – wykład, konwersatorium, konsultacj.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach – 30 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 7,5 godz., przygotowanie do zajęć – 37,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 37,5 godziny, co odpowiada w przybliżeniu 1,5 pkt. ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela – 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 Student/ka zna i rozumie różne rodzaje argumentacji stosowanej w filozofii, w naukach i w życiu publicznym, ze szczególnym naciskiem na domenę polityczną

KA7_WG4 Student/ka zna ogólną terminologię dotyczącą wszystkich podstawowych działów filozofii w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii politycznej

KA7_WG5 Student/ka ma szczegółową wiedzę dotyczącą pojęć i teorii właściwych filozofii politycznej

KA7_WG6 Student/ka ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych w zakresie filozofii politycznej

KA7_WG9 Student/ka rozumie w sposób pogłębiony związki filozofii z naukami społecznych oraz jej znaczenie dla kształtowania i rozumienia życia społecznego, gospodarczego i politycznego

KA7_UW1 Student/ka potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i innych

KA7_UW2 Student/ka potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w diagnozowaniu i krytycznym interpretowaniu zjawisk społecznych, kulturalnych, religijnych, a przede wszytskim politycznych

KA7_UK3 Student/ka potrafi rekonstruować i formułować w mowie lub na piśmie różne stanowiska/tezy filozoficzne

KA7_UK4 Student/ka potrafi w sposób uargumentowany bronić w mowie lub na piśmie własnego stanowiska filozoficznego i moralnego

KA7_KK1 Student/ka jest krytyczny/a, otwarty na nowe idee z zakresu filozofii politycznej oraz gotów/gotowa do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów

KA7_KK2 Student/ka jest odpowiedzialny/a za własne słowa i działania,

cechuje go/ją naukowa rzetelność oraz uczciwość w sytuacji sporu ideowego

KA7_KO2 rozumie różnice kulturowe, religijne, polityczne itd. i potrafi negocjować w sytuacjach konfliktowych spowodowanych istnieniem tych różnic i może wykorzystywać tę wiedzę w moderowaniu funkcjonowania społeczności internetowych

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę (ocena bieżąca na zajęciach: aktywność, przygotowywanie referatów)

wykład: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowak
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)