Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1PSF
Kod Erasmus / ISCED: 08.151 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia filozoficzna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony badaniu związków pomiędzy psychologią a filozofią. Wraz z powstaniem psychologii egzystencjalnej, a przede

wszystkim psychoanalizy i nurtów jej pokrewnych, zwanych psychologią głębi, możemy zauważyć, że wielu psychologów i psychiatrów

odważnie wkracza w obszary dociekań filozoficznych. Podobnie niektórzy filozofowie, szczególnie związani z filozofią egzystencjalną i

filozofią życia, tworzyli dzieła, które inspirowały wielu psychologów.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Filozofii

Nazwa kierunku studiów .Filozofia

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne.

Kod przedmiotu:410-FS2-1PSF

Język przedmiotu Polski.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr I (semestr II).

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o kulturze, języka polskiego i historii filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Ćwiczenia 30 godzin.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Konwersatorium 30 godzin.

Punkty ECTS: 3

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

–– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 35 godzin;

– konsultacje – 10 godzin;

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godzin, co odpowiada 1,4 punktów ECTS

– o charakterze praktycznym – 40 g., co odpowiada 1, 6 punktów ECTS

Literatura:

Burszta W. J. (2015), Preteksty, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Dilthey W. (1987). O istocie filozofii i inne pisma, tłum. A. Paczkowska-Łagowska, Warszawa.

Freud S. (1998). Pisma społeczne. Dzieła, t.4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: KR.

Fromm E. (1996). Zdrowe społeczeństwo, Warszawa: PIW.

Jaspers K. (2000). Autorytety. Sokrates, Budda, Konfuzjusz, Jezus, Wydawnictwo KR: Warszawa.

Jaspers K, (1991). Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, Warszawa: PWN.

Leder A. (2014), Prześniona rewolucja, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Nietzsche F. (2018). Antychryst, tłum. J. Dudek, E. Kiresztura-Wojciechowska. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda.

Nietzsche F. (2003). Z genealogii moralności, tłum. L. Staff. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

Olchanowski T. (2016), Kultura manii, Warszawa: ENETEIA.

Olchanowski T. (2019). Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Paci E. (1980), Związki i znaczenia, Warszawa: Czytelnik

Sloterdijk, P. (2008). Reguły dla ludzkiego zwierzyńca.Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, tłum. A. Żychliński, Przegląd Kulturoznawczy, nr 4.

Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga (red. H. Machoń). Warszawa: PWN.

Storr A. (2009). Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, tłum. J. Prokopiuk i P. J. Sieradzan. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Tillich P. (1983). Męstwo bycia, Paryż: Dialogue/Znaki czasu

Yalom I. (2003). Religia i psychiatria, Paradygmat: Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

KA7_WG5 ma szczegółową wiedzę dotyczącą pojęć i teorii właściwych wybranym dyscyplinom filozofii

KA7_WG6 ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych

KA7_WK1 ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii

KA7_WK2 zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym współpracę interdyscyplinarną i multidyscyplinarną

KA7_UW1 potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i innych

KA7_UK4 potrafi w sposób uargumentowany bronić w mowie i na piśmie własnego stanowiska filozoficznego i moralnego

KA7_KK1 jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów

Weryfikacja wyżej wymienionych efektów kształcenia: dyskusje w trakcie zajęć, przygotowanie recenzji i eseju. Na końcową ocenę składa się ocena racy pisemnej oraz aktywności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie dyskusji w grupie. Pisemne prace domowe (esej, recenzja). Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)