Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-1MIK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 7x2h + 1x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 40h = 40h

przygotowanie do egzaminu 40h = 40h

udział w konsultacjach 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 55 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godzin, 1,1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Meredyk K. (red.), Ekonomia ogólna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2013

2. Wolska G., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

1MIK_W01 Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w ekonomii i zarządzaniu. KA6_WG10

1MIK_U01 Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. KA6_UW14

1MIK_U02 Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zarządzania, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i makroekonomicznej. KA6_UW15

1MIK_U03 Umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu ekonomii i zarządzania. KA6_UW16

1MIK_U04 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. KA6_UU2

1MIK_K01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Jurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.