Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1ALG Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa z geometrią analityczną
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student opanował zakres materiału z matematyki na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: wprowadzenie pojęcia ciała i liczby zespolonej, działań na liczbach zespolonych zarówno w postaci algebraicznej jak i trygonometrycznej wraz z prostymi dowodami wybranych twierdzeń; zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczania ich rzędu, obliczania wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni liniowej, posługiwanie się pojęciami geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: konsultacje, prace domowe, wejściówki

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 30h

- ćwiczenia 15h

Zapoznanie z literaturą: 30h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 10h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 1h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 1 ECTS

Literatura:

1. R. R. Andruszkiewicz, Wykłady z algebry liniowej I, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005.

2. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2002.

4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

5. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008.

6. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008.

7. E.G. Goodaire, Linear algebra : a pure & applied first course, Prentice Hall/Pearson Education, 2003.

8. A.W. Roberts, Elementary linear algebra, Benjamin/Cummings Pub. Co., 1985.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia w ramach realizacji przedmiotu:

student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia związane z przestrzeniami liniowymi i potrafi zilustrować je przykładami. KA6_WG1

student zna i rozumie ważne twierdzenia i pojęcia algebry liniowej i geometrii. KA6_WG1

student posługuje się aparatem arytmetyki modularnej. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciem macierzy i wyznacznika, zna ich własności. KA6_UW1

umie rozwiązywać układy równań z wykorzystaniem różnych metod, interpretuje układy równań liniowych w terminach macierzy i wektorów. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciami związanym z przestrzeniami liniowymi.KA6_UW1, KA6_UW4

student zna pojęcie przestrzeni afinicznej i zna podstawowe pojęcia i metody geometrii analitycznej. KA6_UW1, KA6_UW4

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. KA6_UU1, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin.Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Studenci, którzy otrzymali z ćwiczeń ocenę co najmniej 4, są zwolnienie z egzaminu pisemnego i przystępują do egzaminu ustnego (lub testu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Ewa Schmeidel, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie pojęcia liczby zespolonej, działań na liczbach zespolonych zarówno w postaci algebraicznej jak i trygonometrycznej. Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczania ich rzędu, obliczania wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni liniowej, posługiwanie się pojęciami geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Pełny opis:

Wprowadzenie pojęcia liczby zespolonej, rozwiązywanie równań liczbach zespolonych. Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywanie operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczanie ich rzędu, obliczanie wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni generowanej przez skończony układ wektorów. Zapoznanie studentów z interpretacją równań liniowych w geometrii analitycznej.

Literatura:

1. R. R. Andruszkiewicz, Wykłady z algebry liniowej I, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005.

2. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2002.

4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

5. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008.

6. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Ewa Schmeidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie pojęcia liczby zespolonej, działań na liczbach zespolonych zarówno w postaci algebraicznej jak i trygonometrycznej. Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczania ich rzędu, obliczania wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni liniowej, posługiwanie się pojęciami geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Pełny opis:

Wprowadzenie pojęcia liczby zespolonej, rozwiązywanie równań liczbach zespolonych. Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywanie operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczanie ich rzędu, obliczanie wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni generowanej przez skończony układ wektorów. Zapoznanie studentów z interpretacją równań liniowych w geometrii analitycznej.

Literatura:

1. R. R. Andruszkiewicz, Wykłady z algebry liniowej I, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005.

2. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2002.

4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

5. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008.

6. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Ewa Schmeidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.