Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematical Analysis 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1AM2-ENG
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mathematical Analysis 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Mathematical Analysis 1 420-IS1-1AM1-ENG

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Granica funkcji jednej zmiennej. Działania na funkcjach i ich granicach. Asymptoty funkcji. Ciągłość funkcji.

Pochodna funkcji jednej zmiennej i jej własności. Pochodna funkcji odwrotnej i złożonej. Przyrosty i różniczki. Ekstrema funkcji jednej zmiennej. Reguła de l'Hospitala. Pochodne wyższych rzędów.

Szereg Taylora. Szeregi potęgowe. Ciągi i szeregi funkcyjne.

Pojęcie funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej. Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych. Całka oznaczona Riemanna. Całka niewłaściwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Przedmioty wprowadzające: Analiza matematyczna 1, Algebra liniowa z geometrią analityczną

Wykład: 30 godz.

Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Zapoznanie z literaturą: 10 godz.

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Udział w konsultacjach: 1 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 63 godz. 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 100 godz., 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.W. Burgmeier, M.B. Boisen, Jr., M.D. Larsen - Calculus with applications, New York : McGraw-Hill, 1990

O. Hijab - Introduction to calculus and classical analysis, New York : Springer, 1997

A. Himonas, A.Howard - Calculus: ideas and applications, New York : John Wiley & Sons, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna fundamentalne pojęcia, definicje i twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej - KA6_WG1.

2. Zna fundamentalne pojęcia teorii ciągów oraz szeregów funkcyjnych - KA6_WG1.

Umiejętności:

3. Umie obliczać granice funkcji i sprawdzać ciągłość funkcji - KA6_UW2.

4. Umie znaleźć asymptoty funkcji - KA6_UW2.

5. Potrafi znajdować ekstrema funkcji jednej zmiennej - KA6_UW2, KA6_UW4.

6. Umie zastosować regułę de l'Hospitala - KA6_UW2.

7. Potrafi obliczyć pochodne wyższych rzędów - KA6_UW2.

8. Umie obliczyć pochodne wyższych rzędów - KA6_UW2.

9. Umie rozwinąć funkcję w szereg Taylora - KA6_UW2.

10. Umie obliczać proste całki z funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych - KA6_UW2, KA6_UW4.

Kompetencje społeczne:

11. Zna ograniczenia własnej wiedzy w zakresie analizy matematycznej oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia w tym zakresie - KA6_UU1, KA6_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zdanowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)