Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematical Analysis 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2AM3-ENG
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mathematical Analysis 3
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Posługiwanie się aparatem analizy matematycznej do opisu zagadnień w języku analizy matematycznej. Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń dotyczących rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2 semestr: 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2

Wykład: 15 Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia, praca własna

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- ćwiczenia 5h

Zapoznanie z literaturą: 3h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 2h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 3h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gewert, Z. Skoczylas ,, Analiza matematyczna 2'' Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2016

W. Krysicki, L. Włodarski ,, Analiza matematyczna w zadaniach'' część II, PWN, Warszawa 2006

W.Stankiewicz,J. Wojtowicz ,,Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych" 1-2t., PWN, Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca:

G.M. Fichtenholz ,,Rachunek różniczkowy i całkowy'' tom 1,3 PWN, Warszawa 2005

R. Rudnicki ,,Wykłady z analizy matematyczne'' PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wykorzystuje aparat logiki matematycznej do opisu i weryfikacji faktów, potrafi stosować rozumowanie indukcyjne i rozumowanie dedukcyjne. KA6_UW4

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. KA6_WG1

Student ma podstawową wiedzę na temat całek podwójnych i potrójnych. KA6_WG1

Student potrafi obliczać pochodne, umie sprawdzić istnienie funkcji uwikłanych i umie badać istnienie ekstremów lokalnych. KA6_UW2

Student ma opanowane podstawowe techniki całkowania. KA6_UW2

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia:egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zdanowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)