Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2JN3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 3
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:Informatyka obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Zakres wiadomości: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.,

Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny informatyki z użyciem języka obcego .

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- ćwiczenia 5h

Zapoznanie z literaturą: 3h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 3h

Przygotowanie do kolokwium: 3h

Przygotowanie do egzaminu: 3h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 3h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 2 ECTS

Literatura:

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_UK1: Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym na poziomie B2.

KA6_UO2: Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty.

KA6_UU1: Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, monitoruje technologii i narzędzi informatycznych.

KA6_KK1: Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań.

KA6_KO1: Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po trzecim semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie minimum 51 % punktów z prac pisemnych, testów, zadań domowych, a także aktywnw uczestniczenie w zajęciach: praca indywiduala i grupowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.