Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2JN4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 4
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na poziomie B2.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:Informatyka obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Zakres wiadomości: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.,

Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny informatyki z użyciem języka obcego .

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- ćwiczenia 5h

Zapoznanie z literaturą: 3h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 3h

Przygotowanie do kolokwium: 3h

Przygotowanie do egzaminu: 3h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 3h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 2 ECTS

Literatura:

Bęza Stanisaw, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, korespondencja handlowa, biuro elektroniczne, raporty i prezentacje, rozmowy kwalifikacujne, listy intemcyjne. Poltext 2018

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN, 2020

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_UK1: Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym na poziomie B2.

KA6_UO2: Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty.

KA6_UU1: Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, monitoruje technologii i narzędzi informatycznych.

KA6_KK1: Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań.

KA6_KO1: Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 4 semestrze. Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.