Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szanse i zagrożenia współczesnej cyberkultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KON39
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szanse i zagrożenia współczesnej cyberkultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu antropologii mediów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest podjęcie dyskusji na temat kondycji współczesnej cyberkultury oraz charakterystycznych dla niej zjawisk. Człowiek jest podstawowym elementem świata wirtualnego, ponieważ jest on odpowiedzialny za stworzenie i rozwój cyberprzestrzeni, jednak, co wydaje się szczególnie istotne, Internet również ma wpływ na kształt życia współczesnego człowieka. Wraz z rozwojem narzędzi dostępnych w Internecie (takich jak na przykład media społecznościowe), pojawia się coraz więcej zjawisk, które nie pozostają bez znaczenia dla naszej pozawirtualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zjawiska te bardzo często nie są jednoznacznie pozytywne lub negatywne - cechuje je wielowymiarowość, dlatego warto poddać je refleksji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywne, Moduł 4 - przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia /IV semestr

Wymagania wstępne: podstawy antropologii mediów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- referat połączony z prezentacją multimedialną

- dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Udział w konsultacjach - 20 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 x 2 godz. = 30 godz.

Wykonanie zadania zaliczeniowego - 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz./ 2 ECTS

niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz./ 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Derda-Nowakowski, Granice cyberkultury: mitologie usieciowienia, (w:) W przestrzeniach kultury : studia interdyscyplinarne, B. Gontarz, M. Kempna-Pieniążek, A. Maj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020 r., s. 209-220.

T. Bielak, G. Ptaszek, Algorytmiczne doświadczanie kultury, Kultura Współczesna 1(104)/2019, s. 10-14.

M. Szpunar, Kultura algorytmów, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 23-36 (rozdział drugi).

Z. Melosik, Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku), Studia Edukacyjne nr 26/2013, s. 99-117.

W. J. Burszta, M. Rydlewski, Narcyzm - autentyczność - atopia. Cyfrowe twarze “nowego człowieka”, Przegląd Kulturoznawczy nr 3 (45) 2020, s. 174–194.

K. Doktorowicz, Tożsamość w epoce Internetu i globalnych sieci, (w:) Tożsamość w wieku informacji : media, internet, kino, K. Doktorowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 13-29.

M. Szpunar, Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie, (w:) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 158-167.

P. Siuda, Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym. (w:) Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI w., red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 179-186.

A. Goral, Szum na cyfrowe lęki. Ślad i podejrzliwość w świecie danych, Kultura Współczesna 2(101)/2018, s. 62-77.

A. Jupowicz-Ginalska i in., FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badań, https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1992/FOMO.%20Polacy%20a%20lęk%20przed%20odłączeniem%20-%20raport%20z%20badań.pdf (dostęp z dnia: 21.07.2022 r.)

M. Szpunar, Internet - medium informacji versus dezinformacji, E-mentor nr 2(19), s. 46-51.

P. Brzóska, B. Nowak, Fałsz w erze mediów społecznościowych, czyli różnice indywidualne, bańki informacyjne i podatność na fake newsy, (w:) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne - Część V - Społeczeństwo i rozwój, J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.), Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2019, s. 21-27.

R. Cieniek, User generated content jako przejaw kultury uczestnictwa w Polsce, Kognitywistyka i Media w Edukacji, nr 1/2018, s. 93-114.

B. Dziadzia, Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, Media i społeczeństo nr 2/2012, s. 101-113.

M. Torczyńska, Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu, Kultura i Historia nr 36/2019 (2), s. 106-126.

G. Govind Bhattacharjee, Surreality of Metaverse, The Statesman, December 2012.

M. Krajewski, Cancel Culture: unieważniając unieważniane, Przegląd socjologiczny 2022 71(1), s. 185–206.

M. Nouri, The Power of Influence: Traditional Celebrity vs Social Media Influencer, Pop Culture Intersections, Santa Clara University Scholar Commons 2018, s. 1-20.

Literatura uzupełniająca:

M. Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2017, str. 7-32 (Wstęp i rozdział pierwszy).

O. Kosińska, Algorytm nigdy nie mruga - wpływ algorytmu zarządzającego portalem YouTube na rzeczywistość społeczną, Kultura Współczesna 1(104)/2019.

M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, s. 65-73 (rozdział drugi).

M. Szpunar, Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, (w:) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, E. Hałas, K. T. Konecki (red.), Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2019, s. 378-403.

M. Mikrut-Majeranek, Wirtualne wspólnoty a kultura uczestnictwa. Analiza audiowizualnych obrazów (w:) Człowiek zalogowany. Od nienawiści do integracji w sieci, M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.), Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013, s. 123-130.

R. Tańczuk, O autonomii “ja” i natury: kilka uwag o starych lękach w nowej technologicznej scenerii, Kultura Współczesna 2(101)/2018, s. 25-37.

E. Musiał, Trolling jako przykład zagrożeń informacyjnych w cyberprzestrzeni, (w:) Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, H. Batorowska, E. Musiał (red.), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2017, s. 226-235.

W. Krztoń, XXI wiek - wiekiem społeczeństwa informacyjnego, Modern Managment Review vol. XX, 22 (3/2015), s. 101-112.

P. Zawojski, Maszynom (inteligentym) wbrew? O sztuce w czasach sztucznej inteligencji, Kultura Współczesna 1(104)/2019, s. 53-66.

S. Umiński, Influencerzy i rząd dusz, Marketing w Praktyce nr 3/2016

M. Melendres, Youtubers Influence of Young People, Pop Culture Intersections, Santa Clara University Scholar Commons 2019, s. 1-15.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WK2 - absolwent zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze;

KP6_WK3 - absolwent zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych.

Umiejętności:

KP6_UW4 - absolwent potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczna analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych;

KP6_UU3 - absolwent potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności tworzenia prostych diagnoz zjawisk kulturowych.

Kompetencje społeczne:

KP6_KK1 - absolwent jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

KP6_KR3 - absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz przygotowania zadania zaliczeniowego w formie prezentacji multimedialnej. W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

W czasie zajęć sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić w czasie konsultacji w formie dyskusji na temat zagadnień objętych programem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukasiak
Prowadzący grup: Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)