Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative Research in Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-ERS-1QRS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quantitative Research in Sociology
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć z metod ilościowych przedstawione zostaną główne elementy prowadzenia badań: planowania, realizacji i prezentacji. Studenci zapoznają się z problemami stosowania metodologii ilościowej oraz korzyści płynących z ich użycia.

Skrócony opis:

Podczas zajęć z metod ilościowych przedstawione zostaną główne elementy prowadzenia badań: planowania, realizacji i prezentacji. Studenci zapoznają się z problemami stosowania metodologii ilościowej oraz korzyści płynących z ich użycia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: język polski

Dziedzina prowadzenia przedmiotu: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów: rok II, semestr I

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Brak

Punkty ECTS: 5 = 135 godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godzin - obecność na ćwiczeniach;

30 godzin obecność na wykładach;

6 godzin - udział w konsultacjach;

1,5 godz. udział w zaliczeniu i egzaminie;

30 godzin - przygotowanie do zajęć;

37,5 - przygotowanie do zaliczenia i egzaminu

Wskaźniki ilościowe:

- godziny wymagające udziału nauczyciela 67,5 godzin = 2,5 ECTS

- samodzielna praca studenta: 67,5 godziny = 2,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe - liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godzin, odpowiada 2,7 ECTS

nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godzin, odpowiada 2,3 ECTS

Literatura:

Treiman Donald J. 2005 Quantitative Data Analysis: Doing Social Research to Test Ideas, Somerset : Wiley

De Leeuw; Hox; Dillman, 2008, International Handbook of Survey Methodology, 2008 Routledge

Efekty uczenia się:

KP7_WG13 ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych zagadnieniach psychologii społecznej

KP7_WG14 potrafi scharakteryzować w pogłębiony sposób teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące miejsca jednostki w strukturze społecznej, tożsamości jednostkowych i kolektywnych

KP7_WG16 posiada poszerzoną wiedzę na temat triangulacji metod

badawczych

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia

KP7_UW1 potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie istniejące w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych

KP7_UW4 umie umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych.

KP7_UW5 potrafi dokonać analizy danych przy wykorzystaniu

zaawansowanych procedur statystycznych

KP7_UW6 potrafi dokonać analizy danych jakościowych oraz ocenić ich wartość i ograniczenia w procesie badawczym

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW8 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych wniosków

KP7_UW9 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii

KP7_KK1 ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w obrębie socjologii

KP7_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja podczas zajęć; Egzamin ustny podczas którego student odpowiada na pięć pytań dotyczących zajęć. Student uzyska pozytywną oceną po udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Zawistowska-Sadowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)