Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody statystyczne w socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS1-1MST1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w socjologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu statystyki i matematyki zdobyta na poprzednim etapie nauki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs "Metody statystyczne w socjologii" ma na celu rozszerzenie wiedzy studenta o wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie wstępnym ze statystyki. Materiał omawiany podczas kursu będzie obejmował zagadnienia wnioskowania statystycznego, testów istotności i testowania hipotez statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: język polski

Dziedzina prowadzenia przedmiotu: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów: rok I, semestr I

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin ćwiczeń, 30 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Dyskusja w czasie zajęć, praca indywidualna i w grupie, prace domowe

Punkty ECTS:5

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 60

Udział w konsultacjach 10

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń: 31

Praca domowa: 31

Przygotowanie do egzaminu: 6

Razem 131 godzin (131/26=5)

Wskaźniki ilościowe - liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godzin, odpowiada 2,7 ECTS

nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godzin, odpowiada 2,3 ECTS

Zajęcia z Metod statystycznych w socjologii składać się będą z dwóch komponentów: wykładów oraz ćwiczeń.

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym aspektem statystyki indukcyjnej. Wśród omawianych zagadnień znajdzie przypomnienie wiadomości ze statystyki opisowej obejmujące podstawowe zagadnienie (pojęcie i właściwości średniej, wariancji, odchylenia standardowego). Pozostałe tematy dotyczyć będą rozkładu normalnego i jego właściwości (zastosowanie i właściwości) oraz hipotez statystycznych.

Ćwiczenia z Metod statystycznych będą miały charakter praktyczny. Studenci będą rozwiązywali zadania, które umożliwią im lepsze zrozumienie teoretycznych aspektów statystyki.

Wybór tematów na ćwiczenia i wykładach podyktowany będzie charakterem warsztatu badań socjologicznych.

Literatura:

Lissowski Grzegorz, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, tom 1 i 2. Warszawa: PWN 2008

Luszniewicz, A. (2001). Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego.

Blalock, Hubert M. 1977. Statystyka dla socjologów. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Sobczykm M. (2023) Statystyka, PWN Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Francuz Piotr, Robert Mackiewicz. 2007. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. KUL Lublin

Treiman Donald. 2014. Quantitative Data Analysis: Doing Social Research to Test Ideas. Somerset : Wiley

Wieczorkowska Grażyna, Jerzy Wierzbicki. 2011. Statystyka. Od teorii do praktyki. Scholar

Efekty uczenia się:

Student:

KP6_WG14 rozumie specyfikę badań ilościowych i jakościowych

w aspekcie teoretycznym i praktycznym

KP6_WG15 potrafi scharakteryzować poszczególne techniki zbierania

danych oraz metody ich analizy

KP6_WG16 zna podstawowe elementy procesu badawczego

KP6_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i podejmuje

pierwsze próby ich weryfikacji

KP6_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i podejmuje

pierwsze próby ich weryfikacji

KP6_UW11 potrafi analizować zgromadzone dane ilościowe i jakościowe,

również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

KP6_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy

oraz odpowiednich metod badawczych

KP6_KK3 wykazuje zdolność do krytycznego myślenia, ma świadomość

konieczności wykazania się naukową rzetelnością

oraz umiejętnością poprawnego argumentowania w sytuacji

sporu naukowego lub światopoglądowego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia zakończone zostaną egzaminem pisemnym w postaci testowej. Egzamin z wykładów obejmuje pytanie otwarte, zamknięte oraz zadania do rozwiązania. Egzamin z ćwiczeń składa się głównie z zadań do rozwiązania.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Aktywność na zajęciach nie wpływa na ostateczną ocenę uzyskaną przez studenta. Kryterium oceny ustalane jest relatywnie do rozkładu wyników uzyskanych podczas testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Zawistowska-Sadowska
Prowadzący grup: Alicja Zawistowska-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)