Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS1-2HMY1
Kod Erasmus / ISCED: 14.252 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli społecznej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci zostaną zaznajomieni ze zrębem myśli społecznej pozwalającej systemowo i naukowo postrzegać oraz interpretować świat

jednostek żyjących w społecznościach

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 9 (Filozofia i historia myśli socjologicznej);

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki socjologiczne;

Rok studiów II, semestr studiów I;

Wymagania wstępne: brak;

Liczba godzin: 15 godz. wykładów; 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania praktyczne, praca w małych grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 4;

Bilans nakładu pracy: 104 godziny (udział w wykładach 15 godzin, udział w ćwiczeniach: 30 godzin; konsultacje: 8 godzin, udział w zaliczeniu i egzaminie: 2 godziny; przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia: 30 godzin; przygotowanie do egzaminu: 19 godzin)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 55 godzin, co odpowiada 2,1 pkt. ECTS; nakład pracy związany z zajęciami nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 49 godzin, co odpowiada 1,9 pkt. ECTS.

Literatura:

Podręczniki porządkujące materiał:

A. Elliot, Współczesna teoria socjologiczna, PWN, Warszawa 2011.

G. Ritzner, Klasyczna teoria socjologiczna, Zysk i s-ka, Poznań 2004.

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

J. Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, PWN, Warszawa 1969.

J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

literatura do poszczególnych tematów:

-E. Barlösius, "Klasycy w złotych ramach". Przyczynek do socjologii klasyków, w: Nowe perspektywy teorii socjologicznej, A. Manterys, J.

Mucha (red.), Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 5-30.

-Platon, Państwo,w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, S. Filipowicz i inni (oprac.) Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s. 37-66.

-Arystoteles, Etyka nikomachejska, Polityka, w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, S. Filipowicz i inni (oprac.) Wydawnictwo UW,

Warszawa 2012, s. 67-88.

-św. Augustyn, O państwie Bożym, w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, S. Filipowicz i inni (oprac.) Wydawnictwo UW, Warszawa

2012, s. 155-173.

- A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 15-45.

- A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 15-45.

-K. Marks, Manifest komunistyczny, w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, S. Filipowicz i inni (oprac.) Wydawnictwo UW, Warszawa

2012, s. 810-823.

- K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, S. Filipowicz i inni (oprac.)

Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s. 824-837.

- L. Bon, Psychologia tłumy, PWN, Warszawa 1986, s. 48-77 (Rozdz. I i II).

-L. Petrażycki, Prawo jako czynnik i wytwór życia społeczno-psychicznego, w: L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralności, PWN,

Warszawa 1985, 291-301.

-E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa 2000, s. 25-40.

- E. Durkheim, Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 313-329; s.453-490.

-G. Simmel, Socjologia, PWN, Warszawa 1975, s. 3-32.

- G'/. Simmel, Socjologia, PWN, Warszawa 1975, s. 33-50.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 zna i rozumie definicje najważniejszych terminów socjologicznych, potrafi wskazać specyficzne problemy podejmowane przez socjologię

KP6_WG2 rozróżnia najważniejsze stanowiska teoretyczne i metodologiczne w socjologii

KP6_WG4 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczace struktur społecznych; potrafi wyjaśnić wielostronne relacje miedzy różnymi strukturami

KP6_WG17 potrafi opisać genezę i przemiany norm i reguł społecznych

KP6_WG19 ma wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecznych w ujęciu historycznym i społecznym

KP6_WG20 zna różnorodne orientacje teoretyczne w kontekście struktur, instytucji i więzi społecznych

KP6_UW1 Potrafi stosować różnorodne typologie zjawisk społecznych do ich opisu

KP6_UW2 Potrafi dokonać analizy różnorodnych struktur społecznych z wykorzystaniem terminologii charakterystycznych dla subdyscyplin szczegółowych

KP6_UW9 Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy, poprawnie analizować i interpretować teksty źródłowe

KP6_UK1 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne)

KP6_UK2 potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problemtyką z wykorzystaniem źródeł socjologicznych

KP6_UO2 potrafi przygotować prezentację multimedialną

KP6_KO1 Jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych.

KP6_KK1 Ma świadomość zmian zachodzących w terminologii oraz w orientacjach metodologicznych w obrębie socjologii.

KP6_KK2 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych.

KP6_KR4 Jest świadomy złożoności i wieloaspektowości życia społecznego oraz wrażliwy na zjawisko relatywizmu kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość poruszanych zagadnień na wykładzie w oparciu o przekazany materiał uzupełniony o informacje z podręczników podanych w spisie literatury. esej na wybrany temat (z listy wcześniej wskazanej)lub egzamin ustny będzie podstawą zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)