Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski- lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1JAN Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- lektorat
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny, itp.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Socjologii

Nazwa kierunku studiów: Socjologia

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok I, semestr I

Moduł MK_8 Języki obce

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : : 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu, e-learning): 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

Literatura:

Olsen, A. E., 2010 . Academic Vocabulary. Fourth edition. Pearson Education Inc., London

Ludbrook, G., 2011. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia.

http://www.globalresearch.ca/child-poverty-unemployment-homelessness-the-role-of-social-workers-in-america/5372462

https://academy.amnesty.org/learn/course/115/play/2745:174/module-1

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/cla-int.htm

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Blundell, J, 2014. Cambridge IGCSE® Sociology Coursebook, Cambridge University Press

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

KA7_WG2, ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej

KA7_UK4, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne w języku

obcym

KA7_UK5, potrafi sprawnie komunikować się w języku obcym z szerokim

wykorzystaniem terminologii socjologicznej

KA7_KR5, ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności

z korzystania z publikacji zagranicznych

KA7_UW21, potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+

Weryfikacja:

test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.