Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski- lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1JAN1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- lektorat
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny, itp.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Socjologii

Nazwa kierunku studiów: Socjologia

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok I, semestr I

Moduł MK_8 Języki obce

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : : 45 godz., punkty 1,8 ECTS

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu, e-learning): 15 godz., punkty 0,2 ECTS

Literatura:

Blundell, J, 2016. Cambridge IGCSE® Sociology Coursebook, Cambridge University Press

Olsen, A. E., 2016 . Academic Vocabulary. Fifth edition. Pearson Education Inc., London

Ludbrook, G., 2014. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia.

http://www.globalresearch.ca/child-poverty-unemployment-homelessness-the-role-of-social-workers-in-america/5372462

https://academy.amnesty.org/learn/course/115/play/2745:174/module-1

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/cla-int.htm

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

KP7_UW18 potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+

KP7_UK4 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne w języku obcym

KP7_UK5 potrafi sprawnie komunikować się w języku obcym z szerokim wykorzystaniem terminologii socjologicznej

KP7_KR5 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Weryfikacja:

test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu i możliwości podejścia do egzaminu:

-obecność i aktywny udział w zajęciach,

-testy ze słownictwa,

-regularne odrabianie prac domowych,

-samodzielne opracowanie wybranego przez studenta tekst specjalistycznego według podanych wskazówek,

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze),

-odpowiedź ustna.

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Warunki zaliczenia egzaminu ustnego:

-Studenci dyskutują w parach na jeden z tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz wchodzą w interakcję z egzaminatorem (studenci udzielają odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

-Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

-Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)