Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian klimatycznych - projektowanie badań.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1STO2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunek do zmian klimatycznych - projektowanie badań.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Język prowadzenia przedmiotu – polski

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr – rok I (II stopnia), semestr 2.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin laboratoriów

Metody dydaktyczne – elementy wykładu, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca projektowa

Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godzin, , udział w konsultacjach - 7 godzin, przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin, przygotowanie do zajęć - 32 godziny, razem: 75 godzin co odpowiada 3 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 godziny, co odpowiada 0,9 pkt ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godziny, co odpowiada 2,1 pkt. ECTS = łącznie 3 pkt. ECTS

Literatura:

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Howard S. Becker, Triki badawcze w socjologii: jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych, Warszawa, 2018.

Literatura uzupełniająca:

przykłady raportów badawczych dotyczących tematowi zajęć

Efekty uczenia się:

KP7_WG11

Studentka ma pogłębioną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod i technik badawczych oraz triangulacji danych, zna ograniczenia metod i technik badawczych

KP7_UW2

Studentka potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW5

Studentka potrafi badać złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii.

KP7_UW7

Studentka posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_KR1

Studentka ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych, w tym swojego wpływu na podmiot badania

KP7_KR2

Studentka jest świadoma wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w laboratoriach (i odpowiednie przygotowanie do zajęć), przygotowanie projektu badawzego. Ocena będzie opierała się na systemie punktowym: 10 punktów do zdobycia za projekt oraz dodatkowo maksymalnie 3 punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Skala ocen:

10 pkt = bdb

9 pkt = db+

8 pkt = db

7 pkt = dst+

6 pkt = dst

0-5 pkt = ndst

Studentka ma prawo do jednej nieobecności w czasie kursu. Większa liczba nieobecności wymaga zaliczenia ich podczas dyżuru w ciągu dwóch tygodni od powrotu studentki na uczelni. Nie zastosowanie się do tej zasady skutkuje przyznaniem studentce punktu ujemnego. Podejście do zaliczenia wymaga ponad pięćdziesięcioprocentowej frekwencji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)