Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1MAT
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem całego kursu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania i rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi matematycznych. Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w ekonomii. Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej. Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w ekonomii. Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z teorią.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty ilościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina matematyka

Rok studiów/semestr 1 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. – wykład, 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 9 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 20 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 24 h;

przygotowanie do kolokwium – 19 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 15 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35/1,4

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Jarocka M., Kozłowska J., Madras-Kobus B., Olszewska A.M., Rachunek macierzowy. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2020

4. Olszewska A.M., Madras-Kobus B., Kozłowska J., Jarocka M., Funkcje jednej zmiennej i ich granice. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2021

5. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

2. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

3. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

4. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

5. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

6. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

7. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Efekty uczenia się:

1MAT_W01 Ma podstawową wiedzę o funkcjach jednej zmiennej (w tym z rachunku różniczkowego i całkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także posługuje się prawidłowo podstawowymi własnościami funkcji jednej zmiennej, potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne i całki funkcji jednej zmiennej E1_W06

1MAT_W02 Ma podstawową wiedzę o funkcjach dwóch zmiennych (przede wszystkim z rachunku różniczkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne cząstkowe i rozwiązywać elementarne zagadnienia optymalizacyjne funkcji dwóch zmiennych E1_W06

1MAT_W03 Ma podstawową wiedzę o wektorach, macierzach i układach równań liniowych oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wykonać operacje na macierzach i rozwiązać układ równań liniowych E1_W06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAT_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności z matematyki E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach.

Kryteria ocen:

od 91% bdb

od 81% db+

od 71% db

od 61% dst+

od 51% dst

Opuszczenie przez studenta więcej niż 3 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)