Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1MIK
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia z Mikroekonomii zapoznają studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki podejmowania decyzji przez konsumentów i przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, Grupa zajęć_3 PRZEDMIOTY OGÓLNOEKONOMICZNE

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 1

Wykład 9 godz. ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 9 godz.

udział w ćwiczeniach 18 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 55 godz.

przygotowanie do egzaminu 40 godz.

konsultacje 2 godz

egzamin 1 godz.

Razem: 114 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. (1,2 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 6 (0,24 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia ogólnai, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013 - dostępny Ibuk Libra

3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016 - dostępny Ibuk Libra

Literatura uzupełniająca

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2020 - dostępny Ibuk Libra

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017

3. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

4. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2016 - dostępny Ibuk Libra

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - ma podstawową wiedzę o podmiotach gospodarczych i ich funkcjonowaniu. Zna system nauk ekonomicznych- KA6_WK1

1MIK_W02 - ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów mikroekonomicznych (rynek, działanie konsumenta, przedsiębiorstwa), bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu- KA6_UW5

1MIK_U04 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności- KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej. Egzamin zawiera pytania otwarte oraz zamknięte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 51% możliwych punktów. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z poźn. zm.)

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Natalia Rudnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)