Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1NAO
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Studenci poznają najważniejsze trendy w rozwoju nauki o organizacji, podstawowe pojęcia i prawa związane z funkcjonowaniem organizacji oraz nowe koncepcje i kierunki w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 18h; ćwiczenia - 9h

Metody dydaktyczne:

- wykład w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

-ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku

Punkty ECTS-5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 18h,

- udział w ćwiczeniach 9h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 10h

- przygotowanie do kolokwium 10h

- przygotowanie się do ćwiczeń 20h

-udział w konsultacjach i egzaminie 2h

Literatura:

1. Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

2. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

5. Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

6. Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

7. Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

W 03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach

determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian Z1_W09

W 06 Posiada wiedzę na temat szkół i kierunków w naukach o zarządzania i dorobku ich kluczowych przedstawicieli Z1_W10

U 01 Potrafi interpretować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych zachodzących organizacji Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji Z1_U06

U 03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu nauki o organizacji Z1_U07

K 01 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych problemów funkcjonowania organizacji Z1_K02

Efekty W 01, W 02, W 03, W 04, W05 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekty W 01, W 02, W 04, W 04, W05 weryfikowane za pomocą kolokwium

Efekty U 01, U 02, U 03, K 01 weryfikowane za pomocą zadań indywidualnych i grupowych realizowanych na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

W 03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach

determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian Z1_W09

W 06 Posiada wiedzę na temat szkół i kierunków w naukach o zarządzania i dorobku ich kluczowych przedstawicieli Z1_W10

U 01 Potrafi interpretować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych zachodzących organizacji Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji Z1_U06

U 03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu nauki o organizacji Z1_U07

K 01 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych problemów funkcjonowania organizacji Z1_K02

Efekty W 01, W 02, W 03, W 04, W05 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekty W 01, W 02, W 04, W 04, W05 weryfikowane za pomocą kolokwium

Efekty U 01, U 02, U 03, K 01 weryfikowane za pomocą zadań indywidualnych i grupowych realizowanych na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

W 03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach

determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian Z1_W09

W 06 Posiada wiedzę na temat szkół i kierunków w naukach o zarządzania i dorobku ich kluczowych przedstawicieli Z1_W10

U 01 Potrafi interpretować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych zachodzących organizacji Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji Z1_U06

U 03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu nauki o organizacji Z1_U07

K 01 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych problemów funkcjonowania organizacji Z1_K02

Efekty W 01, W 02, W 03, W 04, W05 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekty W 01, W 02, W 04, W 04, W05 weryfikowane za pomocą kolokwium

Efekty U 01, U 02, U 03, K 01 weryfikowane za pomocą zadań indywidualnych i grupowych realizowanych na ćwiczeniach

Pełny opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 18h; ćwiczenia - 9h

Metody dydaktyczne:

- wykład w formie mieszanej (stacjonarnie i zdalnej) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

-ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku

Punkty ECTS-5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 18h,

- udział w ćwiczeniach 9h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 10h

- przygotowanie do kolokwium 10h

- przygotowanie się do ćwiczeń 20h

-udział w konsultacjach i egzaminie 2h

Literatura:

1. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

2. Kożuch B. Nauka o organizacjim CeDeWu Warszawa 2017

3. Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

4. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

6. Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

7. Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

8. Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)