Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1PZA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne,

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1,

semestr: 1

wykład 18 godz.

ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, dyskusje, rozwiązywanie studiów przypadku

ECTS - 6 punktów

Nakład pracy studenta

Udział w wykładach = 18h

Udział w ćwiczeniach =19h

Udział w konsultacjach =4h

Studiowanie literatury =24h

Przygotowanie do egzaminu =24h

Udział w egzaminie =2h

Przygotowanie do kolokwium =16h

Opracowanie zadań projektowych =24h

Przygotowanie do ćwiczeń i wykładów =18h

Z udziałem nauczyciela akademickiego: 44 h = 1,8 ECTS

O charakterze praktycznym: 48h = 1,9 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014

Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości

KA6_WK1 ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i ich relacjach do innych nauk

KA6_WK5 ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur społecznych

KA6_WK7 posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń. Ćwiczenia - oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń

KA6_UW2 potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

KA6_UW3 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

KA6_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, proponując odpowiednie rozwiązania konkretnych problemów

KA6_UW5 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu

KA6_UK1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu

KA6_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA6_U02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

KA6_UU1 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KA6_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

Podstawowa:

Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014

Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)