Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1ZK1
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie karierą I
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy na temat rozwoju osobistego i kształtowania kariery zawodowej oraz nabycie umiejętności w

zakresie stosowania metod zarządzania karierą i własnym rozwojem.

Nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego

planowania i budowania ścieżek kariery.

Pełny opis:

tj. profil studiów, forma studiów, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok studiów/semestr,wymagania wstępne, liczba

godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakładu pracy studenta,

wskaźniki ilościowe

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Literatura:

• Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

• Sidor-Rządkowska M. Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy; 2018

• Moroń D. Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie; Wrocław 2012

• Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

• Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

• Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

• Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

• Suchodolski A. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Kraków 2005

• Terelak J. Psychologia organizacji i zarządzania; Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

SP7_WG07 Studenta zna procesy planowania i ewaluacji ścieżki kariery

SP7_UU01 Student potrafi dokonywać samooceny własnej pracy oraz planować dalszy rozwój

SP7_UU02 Student potrafi skutecznie motywować siebie i innych do zdobywania wiedzy

SP7_KO01 Student wypełniania obowiązków wynikających z potrzeby stałego zwiększania kompetencji własnych i klienta ze względu na

zmiany na rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy,

dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)