Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1ZOR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat uwarunkowań, postaw i zachowań jednostek, a także grup w organizacji. W

trakcie zajęć studenci identyfikują uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Studenci poznają proces integracji społecznej w

organizacji, typy osobowości zawodowych, a także istniejące zagrożenia. Poznają etapy rozwoju grup w organizacji, typy sieci

komunikacji, style komunikacji. W procesie dydaktycznym poddają analizie przywództwo, a także źródła władzy i autorytetu. Analizują

społeczne problemy zmian w organizacji. Zapoznają się z modelami międzykulturowej interakcji. Analizują też elementy etyki w

zachowaniach organizacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:1 semestr: 2

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 18h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, zadania do wykonania, role

do odegrania,

Tematyka przedmiotu:

1) Istota zachowań organizacyjnych

2)Postawy i zachowania indywidualne członków organizacji

3) Zespoły i grupy w organizacji

4) Wpływ komunikacji na zachowanie w grupie

5) Zarządzanie konfliktem w organizacji

6) Proces uczenia się organizacji. Zmiany i doskonalenie organizacji

7) Mobbing w organizacji i syndrom wypalenia zawodowego

8) Kultura organizacji w dobie wielokulturowości

9) Etyka zachowań w organizacji

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 9 h

przygotowanie do egzaminu 18h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 18 h

przygotowanie do zajęć 36 h

udział w konsultacjach 4h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 29 godzin, 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.

Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2014.

Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane

koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

S. P. Robbins Essentials of organizational behavior, Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003

J. Litwiński, U. Sztanderska, Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, PARP, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Student:

ZAO_W1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących pomiędzy członkami organizacji, zarówno w relacji kierownik – pracownik,

jak i pracownik – pracownik (KA6_WG1) (egzamin pisemny)

ZAO_W2 ma podstawową wiedzę o pracowniku jako uczestniku organizacyjnych struktur społecznych oraz kierowniku jako kreatorze i

uczestniku tych struktur (KA6_WK5) (egzamin pisemny, kolokwium pisemne)

ZAO_W3 posiada wiedzę o społecznych zasadach funkcjonowania organizacji oraz o przyczynach ich przebiegu i zmian, a także

konsekwencjach, które mogą za sobą pociągać (KA6_WK7) (egzamin pisemny)

ZAO_U1 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów w ramach

relacji społecznych w organizacji, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) (studium przypadku, praca w grupie)

ZAO_U2 potrafi prawidłowo analizować i interpretować relacje społeczne zachodzące między członkami organizacji (KA6_UW5) (studium

przypadku, praca w grupie)

ZAO_U3 potrafi przygotować prace pisemne poświęcone zagadnieniom z zakresu zachowań organizacyjnych, właściwie dobierając

argumenty rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UK1) (studium przypadku, praca w grupie)

ZAO_U4 potrafi pracować w grupie, dokonując podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków grupy (KA6_U01) (studium przypadku,

praca w grupie)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - Test wiedzy złożony z 15 pytań zamkniętych. 8-9 prawidłowych odpowiedzi - ocena: dst. 10- dst plus 11-12 - db 13 - db plus

14-15 - bdb.

Student realizując studia przypadku samodzielnie lub w grupie/wykonując zadania samodzielnie lub w grupie/odgrywając role otrzymuje

Punkty, gdzie maksymalna ich liczba w zależności od zadania waha się pomiędzy 3 a 5 pkt. Ocena częściowa: suma punktów, gdzie:.

50%-60% - dst.; 61%-70% - dst. +; 71%-80% - db; 81%-90% - db +; 91%-100% - bdb.

Zakres wiedzy weryfikowany w oparciu o kolokwium z pytaniami zamkniętymi i otwartymi - punktowane od 0-10 pkt.

Zaliczenie kolokwium od 55% punktów.

Ocena z ćwiczeń średnia ocen ze studium przypadku oraz kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Monika Garwolińska, Cezary Mielko
Prowadzący grup: Cezary Mielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)