Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3SOEP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena efektywności projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętności kalkulacji wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych, interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena efektywności projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętności kalkulacji wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych, interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny (specjalizacja Zarządzanie sprzedażą)

Grupa zajęć_7B. Moduł specjalizacyjny (Obszary działalności przedsiębiorstw handlowych)

Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 godzin, ćwiczenia 9 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metod aktywizujących umożliwiający studentom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji;

• ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu, metody problemowe, dyskusja dydaktyczna;

• metody problemowe, dyskusja dydaktyczna oraz rozwiązywanie zadań i testów w ramach konsultacji indywidualnych odbywających się wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Tematy w ramach wykładu:

1. Wprowadzenie do problematyki inwestowania.

2. Rachunek ekonomicznej efektywności (kryteria i zasady oceny efektywności inwestycji)

3. Czas w rachunku ekonomicznej efektywności.

4. Wybrane statyczne i dynamiczne metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Tematy w ramach ćwiczeń:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego.

2. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie i szacowanie stopy dyskontowej – zadania praktyczne.

3. Kalkulacja rat spłaty kredytu według różnych metod.

4. Zastosowanie metod prostych (statycznych) oraz dyskontowych (dynamicznych) w procesie oceny efektywności inwestycji - zadania praktyczne

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach (9 godz.)

• udział w ćwiczeniach (9 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (15 godz.)

• przygotowanie do egzaminu (15 godz.)

• udział w konsultacjach (5 godz.)

• udział w egzaminie (2 godz.)

Łączny nakład pracy Studenta: 75 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS): 25 godz. / 1,0 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących zajęcia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3SOEP_W01 posiada podstawową wiedzę na temat metod matematyki finansowej oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności projektów inwestycyjnych KA6_WK6

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

• Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny.

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

• Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia:

• Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: kolokwium pisemne oraz aktywność w czasie zajęć.

• Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia kolokwium lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)