Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3SZLD
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe elementy i metody zarządzania przedsiębiorstwami produktyjnymi i handlowymi. Wskazana jest wiedza na temat specyfiki działąlności w zakresie handlu hurtowego i detalicznego.

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z elementami zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem kluczowych czynników i procesów łańcucha dostaw wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W szczegółowy sposób zaprezentowana będzie tematyka procesów łańcucha dostaw w sektorze spożywczym i w innych wybranych branżach. Istotą przedmiotu jest nauczenie studentów samodzielnego analizowania procesów w ramach łańcucha dostaw i wdrażania nowatorskich rozwiązań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 6 semestr

Wymogi wstępne: Podstawy organizacji handlu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych .

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach tematycznych.

Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych projektów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 9 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

- przygotowanie do wykładu - 4 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 8 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 18 godz.

- studiowanie literatury - 8 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 84

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 30; punkty ECTS 1,2

Literatura:

• Witkowski M.(red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Długosz J., Witkowski M., Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Hugos M.,, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Onepress.pl Helion S.A., Gliwice 2011.

Literatura uzupełniająca

• Samir D., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• Richards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

• Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

3SZLD_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji tworzących łańcuchy dostaw

3SZLD_WK7 Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, procesach zachodzących zmian w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian

3SZLD_UW4 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa handlowego

3SZLD_UW5 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w przedsiębiorstwie handlowym

3SZLD_U01 Potrafi współpracować w grupie przy realizacji projektów

3SZLD_UU1 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny w formie stacjonarnej. Egzamin jest zdany pod warunkiem uzyskania min. 51% punktów w skali oceny 0-100%.

Ćwiczenia - ocena na podstawie aktywności i zaangażowania podczas zajęć. oraz zrealizowanych prac grupowych.

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

Nieobecność na ponad 50% ćwiczeń powoduje ich niezaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej, Aleksandra Kopko, Anna Zadykowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)