Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MAR
Kod Erasmus / ISCED: 04.701 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentcje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- przygotowanie się do wykładu 7,5 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

- przygotowanie prac domowych-pisemnych 10 godz.

- udział w konsultacjach 7,5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 67,5 punkty ECTS 2,7

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 25 punkty ECTS 1

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing,Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

5. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie ewolucji i miejsca funkcji marketingowej w organizacji oraz jej realizacji w relacjach z otoczeniem Z1_W01

1MAR_W02 Ma elementarną wiedzę o relacjach organizacji z otoczeniem, zwłaszcza w ujęciu bliższego i dalszego otoczenia marketingowego Z1_W04

1MAR_W03 Ma wiedzę na temat więzi społecznych z uczestnikami rynku (dostawcami i pośrednikami handlowymi oraz konkurentami) występujących w ramach relacji rynkowych Z1_W05

1MAR_W04 Ma podstawową wiedzę o kliencie jako podmiocie działalności marketingowej Z1_W06

1MAR_W05 Posiada wiedzę o zasadach marketingowych wyznaczających funkcjonowanie organizacji na rynku oraz zna instrumenty marketingowe wywołujące zmiany w otoczeniu Z1_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1MAR_U01 Potrafi prawidłowo analizować uwarunkowania otoczenia marketingowego i interpretować przyczyny zachowań podmiotów w nim funkcjonujących Z1_U01

1MAR_U02 Potrafi pozyskiwać dane do analizowania zjawisk rynkowych związanych z zachowaniem klienta, konkurentów i innych uczestników życia gospodarczego przy zastosowaniu podstawowych meto badań marketingowych Z1_U02

1MAR_U03 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu marketingu w podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na rynek Z1_U04

1MAR_U04 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania Z1_U05

1MAR_U05 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zachowania klientów i konkurentów w otoczeniu marketingowym Z1_U06

1MAR_U06 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu, właściwie dobierając do tego materiały źródłowe Z1_U07

1MAR_U07 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu marketingu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAR_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie dynamiczny charakter wiedzy marketingowej, przez co uświadamia sobie potrzebę stałego uczenia się Z1_K01

1MAR_K02 Potrafi pracować w grupie przy rozwiązywaniu problemów marketingowych Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia końcowego

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Punktacja na zaliczenia:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Agata Kilon, Anna Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentcje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- przygotowanie się do wykładu 7,5 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

- przygotowanie prac domowych-pisemnych 10 godz.

- udział w konsultacjach 7,5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 67,5 punkty ECTS 2,7

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 25 punkty ECTS 1

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing,Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

5. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)