Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1PIZ Kod Erasmus / ISCED: 11.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin (e-learning), Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja i rozwiązywanie zadań, praca projektowa

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin (w tym e- learning)

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin (w tym e-learning)

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 35 godzin.

- realizacja zadań projektowych 15 godzin.

- studiowanie literatury 10 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 33, Punkty ECTS 1,32

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 31, Punkty ECTS 1,24

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PIZ_W01 zna podstawowe narzędzia pakietu MS Office do przetwarzania informacji na potrzeby przebiegu zjawisk gospodarczych Z1_W07

1PIZ _W02 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności organizacji. Z1_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1PIZ_U01 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować prace na zadany temat umiejętnie wyszukując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Z1_U07

1PIZ_U02 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować wypowiedź ustną na zadany temat weryfikując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1PIZ _K01 Potrafi pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne w różnych dziedzinach gospodarki zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu – test przeprowadzony na platformie Blackboard.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej (e-learning) oraz na podstawie pracy w grupach (e-learning).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin (e-learning), Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja i rozwiązywanie zadań, praca projektowa

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin (w tym e- learning)

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin (w tym e-learning)

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 35 godzin.

- realizacja zadań projektowych 15 godzin.

- studiowanie literatury 10 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 33, Punkty ECTS 1,32

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 31, Punkty ECTS 1,24

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin (e-learning), Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja i rozwiązywanie zadań, praca projektowa

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin (w tym e- learning)

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin (w tym e-learning)

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 35 godzin.

- realizacja zadań projektowych 15 godzin.

- studiowanie literatury 10 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 33, Punkty ECTS 1,32

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 31, Punkty ECTS 1,24

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.