Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XZFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe Dziedzina i dyscyplina nauki: Zarządzanie

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study)

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 30

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 8

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 70 Punkty ECTS 2,8

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 32 Punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2XZFP_W01-Student ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa-KA6_WK1

2XZFP_W02-Student ma podstawową wiedzę na temat zakładania i funkcjonowania, przekształcania i rozwoju jednostek gospodarczych KA6_WK3

2XZFP_W03-Student ma podstawową wiedzę o przedsiębiorcy jako twórcy i kreatorze funkcjonowania przedsiębiorstw KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI:

2XZFP_U01-Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa KA6_UW1

2XZFP_U02-Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów przedsiębiorstwa KA6_UK2

2XZFP_U03-Student potrafi pracować w grupie przygotowując projekty z zakresu finansów przedsiębiorstwa KA6_U01

2XZFP_U04-Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa KA6_UU1

KOMPETENCJE:

2XZFP_K01-Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi zawodowymi w celu dokonywania analizy finansów przedsiębiorstwa KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%), prezentacja multimedialna (10%), kolokwium (60%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)