Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SZFP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zajmuje się szeroko pojętą organizacją zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Traktuje o działalności w wymiarze - planistycznym, organizacyjnym, decyzyjnym i kontrolnym.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SZFP

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalnościowe, Moduł 8 - Obszary działalności przedsiębiorstw handlowych

Rok studiów III; semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - Ćwiczenia 30 godz.

Liczba punktów ECTS: 3

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

autorskie prezentacje, rozwiązywanie zadań i przykładów (case studies), praca indywidualna i zespołowa, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (w h):

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 30

Wykonanie zadań, które są realizowane poza uczelnią np. wykonanie projektów, przygotowanie innych samodzielnych prac 10

Przygotowanie się do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 45 Punkty ECTS 1,4

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 64 Punkty ECTS 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

4. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Szczepański, L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydanie III zmienione i rozszerzone, Warszawa 2007.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Z1_W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk

Z1_W06 - ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

Z1_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

Z1_U08 - potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

Z1_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to: egzamin (70%), rozwiązywanie zadań i przykładów (case studies), praca indywidualna i zespołowa (30%).

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Andrzejczyk
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.