Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1EWZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.902 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć istotę konkurencji i instrumentów walki konkurencyjnej. Powinni rozumieć istotę zarządzania, a także znać sytuację na rynku pracy oraz rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju.

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z problemami etycznymi w ramach prowadzenia walki konkurencyjnej, jak i na problemy etyczne dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Grupa zajęć 1 - Przedmioty ogólne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina: nauki społeczne dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: Rok 1 semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład , ćwiczenia

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatów - 10

Studia literaturowe - 5 godz.

Konsultacje – 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 35 godz.

Udział w egzaminie –1 godz.

Łączny nakład pracy studenta:100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz.- 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym: 5 godz. - 0,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K..Kietliński, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

2. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

3. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1. B. Nogalski, Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001

2. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012.

3. Pięć wielkich religii świata, red. E.Brunner-Traut, Instytyt Wyd. Pax, Warszawa 1987,

4. M.Klocker, M.Tworuschka, U.Tworuschka, Etyka wielkich religii, Wyd. Verbium, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

1EWZ_WG01 Ma pogłebioną wiedzę o człowieku jako twórcy zasad etycznych i prawnych oraz jako uczestniku działalności gospodarczej (KA7_WG5)

1EWZ_WG02 Ma pogłębioną wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową i o tworzonych na ich podstawie normach prawnych oraz o problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (KA7_WG7)

1EWZ_UO01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA7_UO1)

1EWZ_UU01 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu problemów etycznych w zarządzaniu (KA7_UU1)

1EWZ_KR01 Potrafi wskazać etyczne problemy w poszczególnych obszarach zarządzania i zaproponować sposoby ich rozwiązania (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Zalicza uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 50 % punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)