Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-2HWN
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII wiek)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami politycznymi, wyznaniowymi, gospodarczymi, ustrojowymi w Rzeczypospolitej i świecie w okresie od XVI do końca wieku XVIII.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami politycznymi, wyznaniowymi, gospodarczymi, ustrojowymi w Rzeczypospolitej i świecie w okresie od XVI do końca wieku XVIII.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów: II

Semestr: I

Konwersatorium i wykład: 60+60 godz.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 250 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30x2 godz.= 60 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 30x2 godz.= 60 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 30x2godz.= 60 godz.

- przygotowanie do zaliczenia konwersatorium: 10 godz.

- zaliczenie konwersatorium: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 6 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- egzamin: 2 godz.

Razem: 60+60+60+10+2+6+30+20+2= 250 godz. (250:25=10 ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60+60+2+6+2 = 130 godz. (5,2 ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60+10+30+20 = 120 (4,8 ECTS)

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

Literatura:

Literatura ogólna:

Augustyniak U., Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008.

Gierowski J., Historia Polski 1492–1864, Warszawa 1972.

Kersten A., Maciszewski J., Historia powszechna 1648-1789, Warszawa 1971.

Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, różne wydania.

Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna XV–XVIII, Warszawa 2011.

Rostworowski E., Historia powszechna. Wiek XVIII, różne wydania.

Wielka historia Polski, t. 4 – S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Kraków 2000.

Wielka historia Polski, t. 5 – J.A. Gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001.

Wielka historia świata, t. 6: Narodziny świata nowożytnego 1453–1605 – S. Grzybowski, Kraków 2017.

Wielka historia świata, t. 7: Świat w XVII wieku – P. Franaszek i in., Kraków 2017.

Wójcik Z., Historia powszechna XVI–XVII wieku, różne wydania.

Wyczański, A., Historia Powszechna. Wiek XVI, różne wydania.

Wyczański, A., Wschód i zachód Europy w początkach doby nowożytnej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia powszechnej epoki nowożytnej w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG2: ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii nowożytnej na dawnych i współczesnych ziemiach polskich

KP6_WG3: zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4: wykazuje znajomość historii porównawczej w zakresie historii nowożytnej

KP6_WG5: zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej

KP6_WG7: rozumie, w stopniu zaawansowanym, podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG9: zna główne kierunki rozwoju badań historycznych w zakresie epoki nowożytnej (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10: ma zaawansowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia nt. historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK4: rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej

KP6_WK6: rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych kontekstach nt. epoki nowożytnej

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historii nowożytnej

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej

KP6_UW7: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych z historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej

KP6_UO1: uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z zakresu historii nowożytnej w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK3: ma umiejętność formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii nowożytnej, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KO3: podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę (kolokwium)

Wykład: egzamin (ustny i pisemny). Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zaliczeniem ćwiczeń z historii wczesnonowożytnej

Ćwiczenia: kolokwium

Progi punktowe prac pisemnych:

bardzo dobry – co najmniej 91%

dobry plus – co najmniej 81%

dobry – co najmniej 71%

dostateczny plus – co najmniej 61%

dostateczny – co najmniej 51%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaźmierczyk, Monika Kozłowska-Szyc, Cezary Kuklo, Marzena Liedke
Prowadzący grup: Ewa Kaźmierczyk, Monika Kozłowska-Szyc, Cezary Kuklo, Marzena Liedke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami politycznymi, wyznaniowymi, gospodarczymi, ustrojowymi w Rzeczypospolitej i świecie w okresie od XVI do końca wieku XVIII.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów: II

Semestr: I

Konwersatorium i wykład: 60+60 godz.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 250 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30x2 godz.= 60 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 30x2 godz.= 60 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 30x2godz.= 60 godz.

- przygotowanie do zaliczenia konwersatorium: 10 godz.

- zaliczenie konwersatorium: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 6 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- egzamin: 2 godz.

Razem: 60+60+60+10+2+6+30+20+2= 250 godz. (250:25=10 ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60+60+2+6+2 = 130 godz. (5,2 ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60+10+30+20 = 120 (4,8 ECTS)

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta

Uwagi:

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami politycznymi, wyznaniowymi, gospodarczymi, ustrojowymi w Rzeczypospolitej i świecie w okresie od XVI do końca wieku XVIII.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów: II

Semestr: I

Konwersatorium i wykład: 60+60 godz.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 250 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30x2 godz.= 60 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 30x2 godz.= 60 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 30x2godz.= 60 godz.

- przygotowanie do zaliczenia konwersatorium: 10 godz.

- zaliczenie konwersatorium: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 6 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- egzamin: 2 godz.

Razem: 60+60+60+10+2+6+30+20+2= 250 godz. (250:25=10 ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60+60+2+6+2 = 130 godz. (5,2 ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60+10+30+20 = 120 (4,8 ECTS)

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta

Uwagi:

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)