Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny 2 (Biblioteki a przemiany cywilizacyjne na przestrzeni dziejów)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-2PFK2-2
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny 2 (Biblioteki a przemiany cywilizacyjne na przestrzeni dziejów)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat przemian kulturowych, cywilizacyjnych i społecznych zachodzących w świecie na przestrzeni dziejów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Biblioteki a przemiany cywilizacyjne na przestrzeni dziejów to zajęcia oferowane studentom II roku studiów historycznych I stopnia. Zasadniczym przedmiotem rozważań będą dzieje oraz rozwój bibliotek w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Celem zajęć jest ukazanie trwania bibliotek w różnych formach organizacyjnych na tle przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Profil ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Przedmiot fakultatywny (z zakresu nauk społecznych). Dyscyplina: historia. Rok studiów: II r st I. ((3 semestr)

30 h, wykład, w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Pełny opis:

1 Zajęcia wstępne. Kulturowa i społeczna rola bibliotek.

2. Książka jako zwój. Biblioteka aleksandryjska.

3. Biblioteki klasztorne w średniowieczu.

4. Skryptoria. Średniowieczne biblioteki uniwersyteckie.

5. Wynalezienie druku. Pojawienie się rynku książki drukowanej.

6. Wielcy kolekcjonerzy książek w XVI wieku.

7. Zmiany bibliotek uniwersyteckich w XVI-XVIII wieku.

8. Reformacja i kontrreformacja. Wielkie zmiany roli bibliotek kościelnych.

9. Rozwój bibliotek publicznych w XVIII wieku. Drogi pozyskiwania książek do bibliotek.

10. Zmiany funkcji bibliotek w wieku XIX. Od bibliotek subskrypcyjnych do wypożyczalni.

11. Biblioteki na przełomie wieków XIX i XX. Czy można czytać w pracy?

12. Biblioteki w pierwszej połowie XX wieku i ich rola na tle zmian społecznych Straty wojenne bibliotek europejskich.

13. Biblioteki w drugiej połowie XX wieku a rozwijające się środki masowego przekazu.

14. Biblioteki XXI wieku. Cyfryzacja i dostęp do wiedzy. Trzecie miejsce. Przestrzeń społeczna i.. dużo więcej.

15. Biblioteki i humanistyka cyfrowa. Zaliczenie przedmiotu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach – 30 h – 1,25

przygotowanie do zajęć – 30 h – 1, 25

konsultacje indywidualne z prowadzącym – 15 h – 0,5

Możliwe są konsultacje dodatkowe na życzenie studenta/studentów. W dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00.

Literatura:

1. A. Pettegree, A. der Weduwen, Biblioteki, krucha historia, Sopot 2022.

2. I. Vallejo, Nieskończoność w papirusie Fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych, Katowice 2021.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1- student zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

KP6_WG4 - student wykazuje znajomość historii porównawczej.

KP6_WG5 – student zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości.

KP6_WG6 – student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych.

KP6_WG6 – student ma zaawansowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych.

KP6_WK2 – student wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

KP6_WK4 – student rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

KP6_WK5 – student rozumie zasadnicze mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne.

KP6_WK6 – student rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach.

KP6_UW1 – student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

KP6_UW2 – student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

KP6_UW3 – student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł.

KP6_UW4 – student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami.

KP6_UW8 – student potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory.

KP6_UK5 - student potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat dotyczący problematyki historycznej.

KP6_UK6 – student potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki.

KP6_KK1 – student ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK3 – student ma umiejętność formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych.

KP6_KK4 – student jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO1 – student docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

KP6_KR3 - student uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja.

Na zakończenie zajęć student przedstawia pracę pisemną odpowiadającą czasowo i tematycznie zagadnieniom poruszanym na zajęciach. Podstawą do wystawienia oceny końcowej jest rozmowa z prowadzącym zajęcia dotycząca problematyki poruszonej w pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)