Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca roczna w wybranej epoki 2 (wczesnonowożytnej lub historii XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-2PRE
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca roczna w wybranej epoki 2 (wczesnonowożytnej lub historii XIX w.)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauki pomocnicze historii 470-HS1-1NPH
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.1 470-HS1-2NPH1
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 470-HS1-2NPH2
Vademecum studiów historycznych 470-HS1-1VSH

Założenia (opisowo):

Zaliczenie na ocenę pracy rocznej

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy rocznej z historii wczesnonowożytnej lub historii XIX w.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich XIX w.

Ramy merytoryczne zajęć: W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-edytorskie, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy rocznej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania prac rocznych z zakresu historii XIX w. Proces przygotowania takiej rozprawy naukowej wymaga pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Od studiujących wymaga się zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji projektu w postaci pracy rocznej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie opracowywania rozprawy odbywają się konsultacje z opiekunem naukowym, podczas których studiujący omawiają i prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych u piszących pracę roczną (nakreślenie granic obszaru badawczego) (etap I). Drugim celem jest wypracowanie koncepcji pracy, tj. jej tematu i struktury (etap II). Trzecim celem jest kontrola i korygowanie w trakcie procesu twórczego osiąganych przez piszących efektów, tak by do formalnej oceny mogła trafić możliwie najbardziej dopracowana wersja tekstu (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 15

Metody dydaktyczne: Konsultacje indywidualne z prowadzącym w porze dyżuru. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

•Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz .= 15godz.

•Realizacja zadań projektowych........................................30X4godz.= 120 godz.

•Razem…………………………………………………......................................................135 godz.

Nakład pracy studenta:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela.…........15 godz. 0,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym….....................……………………….120 godz. 4,5 pkt ECTS

Łącznie ………………………………………………………………………...............………………5 pkt ECTS

Literatura:

•Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

•Ihnatowicz I., A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

•Instrukcja edytorsko-bibliograficzna WHiSM UwB

•Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

•Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

•Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

•Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

•Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

•Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

•Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 Studiujący zdają sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumieją ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią przygotować referat seminaryjny oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych im w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i analizują materiały źródłowe przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i klasyfikowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 Studiujący wykształcili krytyczną świadomość ad. zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumieją potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KO1 Studiujący doceniają rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

KP6_KR2 Studiujący uznają i szanują różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Proces przygotowania pracy rocznej kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uczestnictwo w konsultacjach i przygotowanie pracy rocznej.

Udział w konsultacjach nie ma wpływu na ocenę końcową. 100% oceny końcowej zależna jest od poziomu merytorycznego pracy rocznej.

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności podczas konsultacji, niezależnie od powodu absencji.

Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Terminarz dyżurów dostępny na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej WH UwB

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studiujących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda, Rafał Kosiński, Adam Miodowski
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda, Adam Miodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy rocznej z historii wczesnonowożytnej lub historii XIX w.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich XIX w.

Ramy merytoryczne zajęć: W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-edytorskie, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy rocznej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania prac rocznych z zakresu historii XIX w. Proces przygotowania takiej rozprawy naukowej wymaga pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Od studiujących wymaga się zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji projektu w postaci pracy rocznej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie opracowywania rozprawy odbywają się konsultacje z opiekunem naukowym, podczas których studiujący omawiają i prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych u piszących pracę roczną (nakreślenie granic obszaru badawczego) (etap I). Drugim celem jest wypracowanie koncepcji pracy, tj. jej tematu i struktury (etap II). Trzecim celem jest kontrola i korygowanie w trakcie procesu twórczego osiąganych przez piszących efektów, tak by do formalnej oceny mogła trafić możliwie najbardziej dopracowana wersja tekstu (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 15

Metody dydaktyczne: Konsultacje indywidualne z prowadzącym w porze dyżuru. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

•Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz .= 15godz.

•Realizacja zadań projektowych........................................30X4godz.= 120 godz.

•Razem…………………………………………………......................................................135 godz.

Nakład pracy studenta:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela.…........15 godz. 0,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym….....................……………………….120 godz. 4,5 pkt ECTS

Łącznie ………………………………………………………………………...............………………5 pkt ECTS

Literatura:

•Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

•Ihnatowicz I., A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

•Instrukcja edytorsko-bibliograficzna WHiSM UwB

•Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

•Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

•Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

•Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

•Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

•Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

•Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy rocznej z historii wczesnonowożytnej lub historii XIX w.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich XIX w.

Ramy merytoryczne zajęć: W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-edytorskie, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy rocznej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania prac rocznych z zakresu historii XIX w. Proces przygotowania takiej rozprawy naukowej wymaga pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Od studiujących wymaga się zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji projektu w postaci pracy rocznej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie opracowywania rozprawy odbywają się konsultacje z opiekunem naukowym, podczas których studiujący omawiają i prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych u piszących pracę roczną (nakreślenie granic obszaru badawczego) (etap I). Drugim celem jest wypracowanie koncepcji pracy, tj. jej tematu i struktury (etap II). Trzecim celem jest kontrola i korygowanie w trakcie procesu twórczego osiąganych przez piszących efektów, tak by do formalnej oceny mogła trafić możliwie najbardziej dopracowana wersja tekstu (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 15

Metody dydaktyczne: Konsultacje indywidualne z prowadzącym w porze dyżuru. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

•Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz .= 15godz.

•Realizacja zadań projektowych........................................30X4godz.= 120 godz.

•Razem…………………………………………………......................................................135 godz.

Nakład pracy studenta:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela.…........15 godz. 0,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym….....................……………………….120 godz. 4,5 pkt ECTS

Łącznie ………………………………………………………………………...............………………5 pkt ECTS

Literatura:

•Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

•Ihnatowicz I., A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

•Instrukcja edytorsko-bibliograficzna WHiSM UwB

•Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

•Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

•Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

•Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

•Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

•Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

•Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)