Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-3PED
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauki pomocnicze historii 470-HS1-1NPH
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.1 470-HS1-2NPH1
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 470-HS1-2NPH2
Vademecum studiów historycznych 470-HS1-1VSH

Założenia (opisowo):

Przygotowanie rozprawy licencjackiej.

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy licencjackiej z wybranej epoki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej i Polski

Ramy merytoryczne zajęć: W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-edytorskie, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy licencjackiej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania prac licencjackich z zakresu historii .

Proces przygotowania takiej rozprawy naukowej wymaga pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Od studiujących wymaga się zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji projektu w postaci pracy licencjackiej, według wymogów obowiązujących w WH UwB. Na każdym etapie opracowywania rozprawy odbywają się konsultacje z opiekunem naukowym, podczas których studiujący omawiają i prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych u przygotowujących prace licencjackie (nakreślenie granic obszaru badawczego) (etap I). Drugim celem jest wypracowanie koncepcji pracy, tj. jej tematu i struktury (etap II). Trzecim celem jest kontrola i korygowanie w trakcie procesu twórczego osiąganych przez piszących efektów, tak by do formalnej oceny mogła trafić możliwie najbardziej dopracowana wersja tekstu (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 0

Metody dydaktyczne: Konsultacje indywidualne z prowadzącym w porze dyżuru. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

•Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz .= 15godz.

•Realizacja zadań projektowych........................................30X6godz.= 180 godz.

•Razem…………………………………………………......................................................195 godz.

Nakład pracy studenta:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela.…........15 godz. 0,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym….....................……………………….180 godz. 7,5 pkt ECTS

Łącznie ………………………………………………………………………...............………………8 pkt ECTS

Literatura:

•Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

•Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

•Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

•Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

•Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

•Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

•Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

•Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

•Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 Studiujący zdają sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumieją ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych im w trakcie zajęć seminaryjnych i przygotowują rozprawę licencjacką

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i analizują materiały źródłowe przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i klasyfikowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 Studiujący wykształcili krytyczną świadomość ad. zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumieją potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KO1 Studiujący doceniają rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

KP6_KR2 Studiujący uznają i szanują różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest umiejętne zastosowanie w trakcie przygotowywania rozprawy licencjackiej podstawowej wiedzy warsztatowej zdobytej w toku studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaźmierczyk, Adam Miodowski, Artur Pasko, Robert Suski, Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Ewa Kaźmierczyk, Adam Miodowski, Artur Pasko, Robert Suski, Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauki pomocnicze historii 470-HS1-1NPH
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.1 470-HS1-2NPH1
Vademecum studiów historycznych 470-HS1-1VSH

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy licencjackiej z wybranej epoki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej i Polski

Ramy merytoryczne zajęć: W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-edytorskie, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy licencjackiej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania prac licencjackich z zakresu historii .

Proces przygotowania takiej rozprawy naukowej wymaga pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Od studiujących wymaga się zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji projektu w postaci pracy licencjackiej, według wymogów obowiązujących w WH UwB. Na każdym etapie opracowywania rozprawy odbywają się konsultacje z opiekunem naukowym, podczas których studiujący omawiają i prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych u przygotowujących prace licencjackie (nakreślenie granic obszaru badawczego) (etap I). Drugim celem jest wypracowanie koncepcji pracy, tj. jej tematu i struktury (etap II). Trzecim celem jest kontrola i korygowanie w trakcie procesu twórczego osiąganych przez piszących efektów, tak by do formalnej oceny mogła trafić możliwie najbardziej dopracowana wersja tekstu (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 0

Metody dydaktyczne: Konsultacje indywidualne z prowadzącym w porze dyżuru. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

•Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15X1godz .= 15godz.

•Realizacja zadań projektowych........................................30X6godz.= 180 godz.

•Razem…………………………………………………......................................................195 godz.

Nakład pracy studenta:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela.…........15 godz. 0,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym….....................……………………….180 godz. 7,5 pkt ECTS

Łącznie ………………………………………………………………………...............………………8 pkt ECTS

Literatura:

•Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

•Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

•Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

•Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

•Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

•Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

•Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

•Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

•Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

•Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

•Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)