Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS1-1STA1
Kod Erasmus / ISCED: 11.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystyki, opisowej , przydatnymi w naukach społecznych. Kurs ma nauczyć studentów, jak w standardowych sytuacjach samodzielnie weryfikować i interpretować dane statystyczne. Celem wykładu i ćwiczeń jest przekazanie słuchaczom podstawowych pojęć, narzędzi i metod statystycznych za pomocą

których będą mogli: zbierać i opracowywać materiał statystyczny, przeprowadzać analizę statystyczną danych, formułować poprawne

wnioski.

Pełny opis:

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 440-SS1-1STA1

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy (Moduł 3)

Rok studiów /semestr 1 rok, 1 stopień, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin - obecność na ćwiczeniach; 30 godzin obecność na wykładach; 10 godzin- udział w

konsultacjach; 0,2 godz. udział w zaliczeniu; 60 godzin - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Wskaźniki ilościowe:

- godziny wymagające udziału nauczyciela 70,2 godzin = 2,7 ECTS

- samodzielna praca studenta: 59,8 godziny = 2,3 ECTS

Literatura:

Blalock, H. M. (1977). Statystyka dla socjologów. Panstwowe Wyd. Naukowe.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

Sawiński Zbigniew, 2010, Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych, Wydawnictwo IFiS PAN

Lissowski, Grzegorz, Jacek Haman i Mikołaj Jasiński. 2008. Podstawy statystyki dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Malarska, A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. SPSS Polska.

Nawojczyk, M. (2004). Przewodnik po statystyce dla socjologów. SPSS Polska.

Treiman, Donald J. 2009. Quantitative data analysis: doing social research to test ideas. San Francisco: Jossey-Bass.

Wieczorkowska-Nejtardt, G., Kochański, P., & Eljaszuk, M. (2005). Statystyka: wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Wydaw. Naukowe" Scholar".

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG15 - Potrafi scharakteryzować poszczególne techniki zbierania danych oraz metody ich analizy statystycznej.

Umiejętności:

KP6_UW11 - Potrafi analizować zgromadzone dane ilościowe i jakościowe, również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Metody weryfikacji:

KP6_WG15 - test końcowy, rozmowy ze studentami, zadania sprawdzające wiedzę

KP6_UW11 - test końcowy, rozmowy ze studentami, zadania sprawdzające wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Podczas ćwiczeń studenci rozwiązują zadania sprawdzające zdobyte umiejętności.

Zaliczenie wykładu w postaci testu. Zaliczenie ćwiczeń w postaci projektu (samodzielna analiza danych na wybrany temat).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Zawistowska-Sadowska
Prowadzący grup: Alicja Zawistowska-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystyki, opisowej , przydatnymi w naukach społecznych. Kurs ma nauczyć studentów, jak w standardowych sytuacjach samodzielnie weryfikować i interpretować dane statystyczne. Celem wykładu i ćwiczeń jest przekazanie słuchaczom podstawowych pojęć, narzędzi i metod statystycznych za pomocą

których będą mogli: zbierać i opracowywać materiał statystyczny, przeprowadzać analizę statystyczną danych, formułować poprawne

wnioski.

Pełny opis:

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 440-SS1-1STA1

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy (Moduł 3)

Rok studiów /semestr 1 rok, 1 stopień, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin - obecność na ćwiczeniach; 30 godzin obecność na wykładach; 10 godzin- udział w

konsultacjach; 0,2 godz. udział w zaliczeniu; 60 godzin - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Wskaźniki ilościowe:

- godziny wymagające udziału nauczyciela 70,2 godzin = 2,7 ECTS

- samodzielna praca studenta: 59,8 godziny = 2,3 ECTS

Literatura:

1. G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński, Podstawy Statystyki dla Socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

2. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Uzupełniająca:

1. M. Sobczyk, Statystyka , PWN, Warszawa (dowolne wydanie)

2. B. M. King, E. W. Minium, Statystyka dla psychologów i pedagogów, PWN, 2009

3. 4. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)