Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pecunia non olet”. Z dziejów pieniądza i banków (wybrane problemy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS1-2PF2
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pecunia non olet”. Z dziejów pieniądza i banków (wybrane problemy)
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie dziejów pieniadza na przestrzeni dziejów wraz z działalnością banków. Przekazane zostaną podstawowe informacje związane dotyczące pieniądza papierowego, metalowego oraz pieniądza pozamoneternego. Przedstawionne zostaną wybrane problemy.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dziejów pieniądza i banków na przestrzeni dziejów. Ukazanie, na wybranych problemach) zawiłości związanych z różnorodnością pieniądza i powstawania i działalności banków od czasów antycznych po współczesność.

Różnorodność tematyki przedstawiona będzie poprzez wprowadzenie od pieniądza pozamonetarnego po pieniądz globalny. Ukazane zostaną różnorodne elementy z dziejów pieniądza takie jak instytucja kolekcjonerstwa pieniądza, monet i banknotów i ich wkład w poznawanie dziejów. Sylwetki zasłużonych postaci mających wkład w poznawanie pieniądza metalowego i papierowego. Fałszowanie pieniądza i postacie z nimi związane. Powstanie Banku Polskiego S.A. i związane z tym problemy, itp.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dziejów pieniądza i banków na przestrzeni dziejów. Ukazanie, na wybranych problemach) zawiłości związanych z różnorodnością pieniądza i powstawania i działalności banków od czasów antycznych po współczesność.

Różnorodność tematyki przedstawiona będzie poprzez wprowadzenie od pieniądza pozamonetarnego po pieniądz globalny. Ukazane zostaną różnorodne elementy z dziejów pieniądza takie jak instytucja kolekcjonerstwa pieniądza, monet i banknotów i ich wkład w poznawanie dziejów. Sylwetki zasłużonych postaci mających wkład w poznawanie pieniądza metalowego i papierowego. Fałszowanie pieniądza i postacie z nimi związane. Powstanie Banku Polskiego S.A. i związane z tym problemy, itp.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarny

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyczna/historia

Rok sttudiów 1, semestr: 1

wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30.

Metoda dydaktyczna: ćwiczenia, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS – 2

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczeń 15 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz.

Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., co odpowiada 0,6 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.

2. A. Wójtowicz, G. Wójtowicz, Historia monetarna Polski, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. C. Leszczyńska, Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Warszawa 2010,

2. W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002,

3. W. Morawski, Słownik historyczny bakowości polskiej do 1939 r., Warszawa 1998,

4. T. Gruszecki, Pieniądz e dziejach gospodarczych Polski, Lublin 2003,

5. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki w Wielkopolsce, t. 1, pr. zb., Poznań 2008,

6. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki na Śląsku, t. 2, pr. zb. ,Poznań 2010,

7. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki na Pomorzu, t. 3, pr. zb., Poznań 2017,

8. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki w Małopolsce, t. 4, pr. zb., Poznań 2018,

9. „Forum Numizmatyczne. Studia i Materiały”, t. 1-5, Białystok 2016-2022.

10. H. Cywiński, Z dziejów pieniądza na świecie, Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 kluczowe terminy, teorie oraz metody i techniki badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych badających stosunki międzynarodowe oraz powiązania między tymi dyscyplinami

KP6_WG3 historię oraz obowiązujące zasady, normy i przepisy funkcjonowania instytucji i organizacji będących uczestnikami relacji międzynarodowych

KP6_WG4 w zaawansowanym stopniu historię stosunków międzynarodowych oraz historię współczesną

KP6_UW2 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Faklutet kończy się zaliczeniem na ocenę: ma który składa się:

-obecność na zajęciach zaliczana jest na konsultacjach u osoby prowadzącej.

-dopuszczalne są trzy nieobecności

- aktywność na zajęciach w tym wykonanie przez każdego studenta przynajmniej jednej prezentacji na temat wybranego zagadnienia i omówienie go.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie dziejów pieniadza na przestrzeni dziejów wraz z działalnością banków. Przekazane zostaną podstawowe informacje związane dotyczące pieniądza papierowego, metalowego oraz pieniądza pozamoneternego. Przedstawionne zostaną wybrane problemy.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dziejów pieniądza i banków na przestrzeni dziejów. Ukazanie, na wybranych problemach) zawiłości związanych z różnorodnością pieniądza i powstawania i działalności banków od czasów antycznych po współczesność.

Różnorodność tematyki przedstawiona będzie poprzez wprowadzenie od pieniądza pozamonetarnego po pieniądz globalny. Ukazane zostaną różnorodne elementy z dziejów pieniądza takie jak instytucja kolekcjonerstwa pieniądza, monet i banknotów i ich wkład w poznawanie dziejów. Sylwetki zasłużonych postaci mających wkład w poznawanie pieniądza metalowego i papierowego. Fałszowanie pieniądza i postacie z nimi związane. Powstanie Banku Polskiego S.A. i związane z tym problemy, itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.

2. A. Wójtowicz, G. Wójtowicz, Historia monetarna Polski, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. C. Leszczyńska, Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Warszawa 2010,

2. W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002,

3. W. Morawski, Słownik historyczny bakowości polskiej do 1939 r., Warszawa 1998,

4. T. Gruszecki, Pieniądz e dziejach gospodarczych Polski, Lublin 2003,

5. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki w Wielkopolsce, t. 1, pr. zb., Poznań 2008,

6. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki na Śląsku, t. 2, pr. zb. ,Poznań 2010,

7. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki na Pomorzu, t. 3, pr. zb., Poznań 2017,

8. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce. Pieniądz i banki w Małopolsce, t. 4, pr. zb., Poznań 2018,

9. „Forum Numizmatyczne. Studia i Materiały”, t. 1-5, Białystok 2016-2022.

10. H. Cywiński, Z dziejów pieniądza na świecie, Warszawa 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)