Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuczna Inteligencja, społeczeństwo, polityka stosunki międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS1-2PF5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuczna Inteligencja, społeczeństwo, polityka stosunki międzynarodowe
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Stosunki miedzynarodowe 2 rok 1 stopień s. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Moduł przedmiotów do wyboru (fakultatywnych) zawiera zestaw przedmiotów pogłębiających wiedzę na temat wybranych aspektów stosunków międzynarodowych (w perspektywie historycznej i współczesnej).

W trakcie przedmiotu przedstawione zostaną treści składające się na analizę relacji pomiędzy tzw. sztuczną inteligencją (a w szczególności rozwojem technologii informacyjnych, uczenia maszynowego, bigdata) a społeczeństwem, państwem, jednostkami w społeczeństwie, oraz gospodarka (bigtech). Analiza obejmuje charakterystykę zaawansowanych współczesnych technologii teleinformacyjnych oraz konsekwencji ich stosowania w różnych sferach życia społecznego, w tym społeczności międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina stosunki międzynarodowe.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne - metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 15 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz. Razem godz. 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., co odpowiada 1,4 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., co odpowiada 0,6 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG2 - kluczowe terminy, teorie oraz metody i techniki badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych badających stosunki międzynarodowe oraz powiązania między tymi dyscyplinami

KP6_WG4 - w zaawansowanym stopniu historię stosunków międzynarodowych oraz historię współczesną

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW1- ostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich kontekst historyczny

KP6_UW2 - doszukiwać się związków przyczynowoskutkowych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UK3 - komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A1/A2 ESOKJ ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania słownictwa specjalistycznego z zakresu stosunków międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia za przygotowanie pracy pisemnej (referatu) na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Kryteria oceny: prawidłowość merytoryczna, wyczerpanie tematu, oparcie się na literaturze przedmiotu (w tym wykorzystanie literatury obcojęzycznej), przygotowanie zgodnie z wymogami formalnymi przedstawionymi przez prowadzącego zajęcia.

Skala ocen od 2 do 5 co pół stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Obecność na konwersatorium nie jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)